Untitled Document

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพชาวต่างชาติ/ต่างด้าว (อสต.)
2019-12-13
อาเซียน : ที่ประชุมสุดยอดผู้นำรับรองปฏิญญาต้านขยะทะเลอาเซียน เร่งผลักดัน RCEP ภายในปีนี้
2019-07-10
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (1st National AHNC Forum)
2019-07-08
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากร ครู ก. อาสาสมัครสุขภาพชาวต่างชาติ
2019-07-08