พฤ, 6 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
04-08-2020(2)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
04-08-2020(2)DF20วังชะพลูขาณุวรลักษบุรี หนองชุมแสง ,สอ.
04-08-2020(2)DFRO15หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
23-07-2020(14)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
30-07-2020(7)DF03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 482,179 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 2 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

97.75% 1175/1202

 

89.85% 1080/1202

6202 ไทรงาม
 

91.88% 215/234

 

84.62% 198/234

6203 คลองลาน
 

67.68% 111/164

 

64.02% 105/164

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

93.85% 122/130

 

79.23% 103/130

6205 คลองขลุง
 

97.73% 302/309

 

90.61% 280/309

6206 พรานกระต่าย
 

89.34% 327/366

 

83.06% 304/366

6207 ลานกระบือ
 

98.06% 202/206

 

94.66% 195/206

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

91.96% 103/112

6209 ปางศิลาทอง
 

77.36% 123/159

 

74.21% 118/159

6210 บึงสามัคคี
 

98.39% 61/62

 

87.10% 54/62

6211 โกสัมพีนคร
 

98.37% 121/123

 

95.12% 117/123

รวมทั้งจังหวัด
 

93.61% 2871/3067

 

86.63% 2657/3067

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ