พฤ, 6 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
04-08-2020(2)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
04-08-2020(2)DF20วังชะพลูขาณุวรลักษบุรี หนองชุมแสง ,สอ.
04-08-2020(2)DFRO15หนองหลวงลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.
23-07-2020(14)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
30-07-2020(7)DF03คุยบ้านโองพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 482,180 ครั้ง
ขณะนี้ 2 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

95.74% 1146/1197

 

78.20% 936/1197

6202 ไทรงาม
 

90.99% 212/233

 

84.98% 198/233

6203 คลองลาน
 

67.28% 109/162

 

48.15% 78/162

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

92.06% 116/126

 

77.78% 98/126

6205 คลองขลุง
 

93.53% 289/309

 

68.61% 212/309

6206 พรานกระต่าย
 

83.89% 302/360

 

64.17% 231/360

6207 ลานกระบือ
 

93.69% 193/206

 

89.32% 184/206

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 112/112

 

78.57% 88/112

6209 ปางศิลาทอง
 

74.21% 118/159

 

66.67% 106/159

6210 บึงสามัคคี
 

88.71% 55/62

 

61.29% 38/62

6211 โกสัมพีนคร
 

92.68% 114/123

 

62.60% 77/123

รวมทั้งจังหวัด
 

90.72% 2766/3049

 

73.66% 2246/3049

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ