สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสจ.กำแพงเพชร
  1. ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณปี พ.ศ.2563 (PDF 12.49MB, 11 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-19 15:41:46 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 2 รายการ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 15 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:54:47 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม (PDF 0.06MB, 13 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:53:37 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบล (PDF 0.06MB, 11 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:52:05 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่า (PDF 0.06MB, 13 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:51:09 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง (PDF 0.06MB, 13 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:49:57 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบ (PDF 0.06MB, 12 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:48:24 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำ (PDF 0.06MB, 13 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:47:03 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  9. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF 1.56MB, 60 view)
โพสต์เมื่อ 2019-12-16 10:46:34 น. โดย มณฑล วิมล
  10. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (PDF 1.08MB, 57 view)
โพสต์เมื่อ 2019-12-11 09:37:20 น. โดย มณฑล วิมล
  11. จัดจ้างปรับปรุงไฟฟ้า (Phase 1) และ (Phase 2) ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 ไม่เ (PDF 0.05MB, 54 view)
โพสต์เมื่อ 2019-11-26 13:45:36 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  12. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.63MB, 72 view)
โพสต์เมื่อ 2019-11-11 15:26:40 น. โดย มณฑล วิมล
  13. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (2รายการ) (PDF 1.03MB, 151 view)
โพสต์เมื่อ 2019-07-31 11:56:05 น. โดย มณฑล วิมล
  14. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.52MB, 129 view)
โพสต์เมื่อ 2019-07-24 11:01:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PDF 0.10MB, 181 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-18 14:37:50 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  16. ประกาศแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง (PDF 1.42MB, 157 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-12 12:50:56 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  17. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (PDF 1.02MB, 260 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-22 13:12:13 น. โดย
  18. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (PDF 1.00MB, 274 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-14 11:56:51 น. โดย มณฑล วิมล
  19. แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงครั้งที่ 1 (PDF 2.69MB, 267 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:59:29 น. โดย มณฑล วิมล
  20. แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบำรุง (PDF 0.83MB, 259 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:58:47 น. โดย มณฑล วิมล
  21. ประกาศเผยแพร่แผ่นรถพยาบาล 3 คัน (PDF 0.78MB, 243 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-08 11:27:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  22. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ช้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตาร (PDF 0.07MB, 316 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:18:39 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  23. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก (PDF 0.06MB, 302 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:17:09 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  24. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 68.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหว (PDF 0.06MB, 270 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:16:12 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  25. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 247 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:15:07 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างรถพยาบาล รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.59MB, 300 view)
โพสต์เมื่อ 2018-12-03 14:22:02 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  27. ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ (PDF 2.30MB, 608 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:58:40 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  28. ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 500 กิโลวัตต์ (PDF 0.67MB, 515 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:54:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  29. ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.10MB, 354 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:51:13 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  30. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8732 +อสก. 53/มิ.ย./58 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโก (PDF 0.06MB, 384 view)
โพสต์เมื่อ 2018-08-14 14:07:42 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  31. รายงานการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (PDF 1.30MB, 399 view)
โพสต์เมื่อ 2018-05-23 09:51:01 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  32. แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล (PDF 2.26MB, 415 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-23 16:30:44 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  33. แผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง (PDF 0.16MB, 404 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-03 18:15:55 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  34. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.65MB, 416 view)
โพสต์เมื่อ 2018-03-06 09:14:35 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  35. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PDF 0.64MB, 415 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-28 11:40:55 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  36. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ (Roll Up) (PDF 0.66MB, 406 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-16 14:26:06 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  37. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ (PDF 0.65MB, 421 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:51:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  38. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (PDF 0.65MB, 413 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:50:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  39. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและแบบคัดกรอง (PDF 0.65MB, 418 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 14:17:21 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  40. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลคลองลาน จำนวน 1 แห่ง (PDF 0.06MB, 436 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:22:28 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  41. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PDF 0.06MB, 442 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:21:44 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  42. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางเดินเชื่อมและทางลาดที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (PDF 0.62MB, 433 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 11:53:18 น. โดย พัชโลม สัญญะวิชัย
  43. ประกาศเผบแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทพ.ศ.2561 (PDF 1.37MB, 440 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 09:25:29 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  44. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.23MB, 781 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:50 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  45. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.22MB, 438 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:02 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  46. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 501 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:16:48 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  47. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 415 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:13:15 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  48. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 423 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:09:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  49. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 433 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:57 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  50. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 410 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:45 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  51. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 401 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:23 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  52. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 433 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:09 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  53. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 424 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:07:32 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  54. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 438 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:06:28 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  55. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ?้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 1.34MB, 446 view)
โพสต์เมื่อ 2017-08-24 10:26:12 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  56. เผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (PDF 4.51MB, 457 view)
โพสต์เมื่อ 2017-07-31 15:10:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  57. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเพิ่มเติม ปี 2560 (PDF 0.18MB, 484 view)
โพสต์เมื่อ 2017-05-24 15:22:19 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  58. ประกาศแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม (PDF 0.24MB, 585 view)
โพสต์เมื่อ 2016-11-11 16:35:54 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  59. ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้องบลงทุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PDF 1.21MB, 606 view)
โพสต์เมื่อ 2016-10-17 16:41:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  60. ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PDF 1.07MB, 552 view)
โพสต์เมื่อ 2016-09-21 10:05:08 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัรพ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ชนิดตู้ครอบเก็บเสียง พร้อมติดตั้งโรงคลุม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพช
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัรพ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ชนิดตู้ครอบเก็บเสียง พร้อมติดตั้งโรงคลุม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
ประกาศเมื่อ : 2020-02-25 14:28:50 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภ.PDF (1.15 MB, ดู 6 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-02-25 14:29:32 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
ประกาศขายทอดพัสดุชำรุด  จำนวน 81 รายการ
ประกาศเมื่อ : 2019-12-11 12:58:57 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ร่างประกาศและเอกสาร : ประกาศขายพัสดุชำรุด.PDF (2.11 MB, ดู 108 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-12-11 13:01:00 น.)
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศขายพัสดุชำรุด.PDF (1.35 MB, ดู 91 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-12-11 13:01:58 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จำนวน 17 เครื่อง
ประกาศเมื่อ : 2019-11-11 15:37:57 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ร่างประกาศประกวดราคา.PDF (5.22 MB, ดู 40 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-11-11 15:52:19 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ราคากลาง.PDF (0.82 MB, ดู 37 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-11-11 15:38:23 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศผู้ชนะ.PDF (0.37 MB, ดู 26 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-12-17 12:26:53 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศประกวดราคา.PDF (5.10 MB, ดู 30 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-11-26 11:16:21 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง  ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศเมื่อ : 2019-09-13 09:58:07 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ร่างประกาศ ประกวดราคา.PDF (5.22 MB, ดู 37 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-11-11 15:50:59 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสน.PDF (0.03 MB, ดู 63 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-09-13 10:04:24 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหว
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8        (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 
ประกาศเมื่อ : 2019-09-13 09:56:55 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะ.PDF (0.03 MB, ดู 67 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-09-13 10:05:18 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
 
 
Untitled Document