วันที่จัดประชุม เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผู้จัด
19-08-2562
08:30-16:30 น.
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ สสจ.กำแพงเพชร (140 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ สสจ.กำแพงเพชร
ห้อง2
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
12-03-2562
08:30-16:30 น.
ครู ข. ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต้นแบบจนท.สาธารณสุข อปท. ครู อสม. (65 คน)สนง.สสจ.กำแพเพชร
ห้อง201
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
26-02-2562
09:30-12:00 น.
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสจ.)หัวหน้าส่วนราชการ (30 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ
ห้อง2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
26-02-2562-
01-03-2562
โครงการเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving) และการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก/ครูส่งเสริมสุขภาพ/จนท.งานป้องกันฯของ อปท./จนท.สาธารณสุขของจังหวัดกำแพงเพชร (80 คน)ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร และสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง-
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
29-01-2562
08:30-16:30 น.
ประชุมแนวทาง หลักเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อปท. (230 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
11-01-2562
13:00-16:30 น.
ประชุมคณะทำงานวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จ.กำแพงเพชรคณะทำงานวิทยากร (20 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้อง202
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
10-09-2561-
21-09-2561
อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์(EMR)อปท/มูลนิธิ/สมาคม (140 คน)อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ห้องห้องประชุมอุทยาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
31-07-2561-
02-08-2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561บุคลากรที่มีหน้าที่ในการขับรถพยาบาลของโรงพยาบาลและหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ ทั้ง ๕ จังหวัด (65 คน)สนามสอนขับรถเอกชน VN กำแพงเพชร เลขที่ 13 หมู่ 3 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ห้อง
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
06-06-2561
13:30-16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร(คสจ.)หัวหน้าส่วนราชการ (40 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ
ห้อง2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
24-05-2561
09:30-12:00 น.
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ (30 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ
ห้อง2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
22-05-2561-
25-05-2561
อบรม ครู ก ตามหลักสูตร การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตเด็กจากการจมน้ำ (Survival Swimming Curriculum) อปท./ครู/จนท.สส. (70 คน)โรงแรมเพชร/สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ห้องห้องนครชุม/สระว่ายน้ำ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
21-05-2561
13:30-16:30 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการประสาน งานเพื่อบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 จังหวัดกำแพงเพชรคณะอนุกรรมการประสาน งานเพื่อบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 จังหวัดกำแพงเพชร (30 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
17-05-2561
08:30-16:30 น.
การประชุมตรวจราชการเฉพาะกิจงานสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต งานบำบัดสุรา สสจ. รพท. รพช. สสอ. (35 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
15-05-2561
09:00-10:00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (10 คน)ห้องนครชุม
ห้อง2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
15-05-2561
08:30-16:30 น.
ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครการทูบีนัมเบอร์วันคณะทำงานจังหวัด/ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (35 คน)บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ห้องศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
11-05-2561
13:30-16:30 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONEคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร (60 คน)สำนักงานสาธารณสุข
ห้องห้องวชิรปราการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
02-04-2561-
04-04-2561
รโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรความปลอดภัยทางถนนในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน การสร้างเครือข่ายการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน “เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน”ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางระดับจังหวัด/ระดับถนนอำเภอ/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุของโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าที (150 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
05-03-2561
08:30-16:30 น.
การอบรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อปท. (130 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
23-02-2561
08:30-16:30 น.
การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารจนท.สาธารณสุข/จนท.อปท.ทุกแห่ง/ผู้ประกอบการด้านอาหาร (240 คน)โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
ห้องห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
30-01-2561
08:30-12:00 น.
คณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข (20 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องนครชุม (202)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
23-01-2561
08:30-16:30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อปท. (230 คน)โรงแรมเพชร
ห้อง
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
19-12-2560
14:00-16:30 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการแม่บ้าน (20 คน)ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้อง101
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
20-11-2560
13:30-16:30 น.
เตรียมความพร้อมงานเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติคณะกรรมการตามคำสั่ง, รพ.กำแพงเพชร ,สสอ.เมือง (30 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้อง101
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
06-11-2560
09:30-16:30 น.
การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL & TEEN DANCERCISEสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน (80 คน)ห้างบิ๊กซีกำแพงเพชร
ห้อง1
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
03-11-2560
08:30-16:30 น.
การประชุมชี้แจงงบฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2561ทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ (40 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องห้องวชิรปราการ ชั้น 2
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
02-11-2560
08:30-16:30 น.
การประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD registry) จังหวัดกำแพงเพชร และการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD registry) และ CKD nurse (60 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องห้องวชิรปราการ ชั้น 2
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
21-07-2560
08:30-16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อยาเขตสุขภาพที่ 3คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องนครชุม (202) ชั้น2
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
26-05-2560
09:30-12:00 น.
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (อสธจ.)หัวหน้าส่วนราชการ (30 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ
ห้อง2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
05-04-2560
13:00-16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ) ครั้งที่ 3/60 ประจำเดือนมีนาคม 2560คณะกรรมการ คปสจ (50 คน)ห้องวชิรปราการ สสจ.กพ.
ห้อง2
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
04-04-2560-
07-04-2560
อบรม ครู ก ตามหลักสูตร การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตเด็กจากการจมน้ำ (Survival Swimming Curriculum) อปท./ครู/จนท.สส. (70 คน)โรงเรียนกีฬาอบจ.กำแพงเพชร/สระว่ายน้ำ อบจ.กำแพงเพชร
ห้อง
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
29-03-2560
09:30-12:00 น.
ประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงานจนท.สสจ.กำแพงเพชร (120 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องห้องประชุมวชิรปราการ
กลุ่มงานนิติการ
28-03-2560
13:00-16:30 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน (84 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องห้องประชุมวชิรปราการ
กลุ่มงานนิติการ
21-03-2560
10:00-12:00 น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่้ 3/2560คณะกรรมการ (20 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องห้องประชุมชากังราว
กลุ่มงานนิติการ
09-11-2559
08:30-16:30 น.
อบรมทีมรักษ์ไตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม อำเภอเมือง อำเภอโกสัมพีนครไทรงาม ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี (164 คน)เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
ห้อง
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
08-11-2559
08:30-16:30 น.
อบรมทีมรักษ์ไตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม อำเภอเมือง อำเภอโกสัมพีนคร (172 คน)โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ห้องห้องประชุมอู่ทอง อาคาร 60 ปี
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
17-08-2559
09:30-12:00 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)ครั้งที่ 3/2559หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการ อสธจ. (30 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องห้องวชิรปราการ ชั้น 2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
10-08-2559
08:30-16:30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชรผู้บริหาร อปท./จนท.สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล/คณะอนุกรรมการ อสธจ. (140 คน)โรงแรมเพชร
ห้องลิไท
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
13-06-2559
13:30-16:30 น.
การประชุม นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ และงานสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับ รพช. สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง อ.ขาณุวรลักษบุรี และบึงสามัคคี (28 คน)ห้องประชุม รพ.ขาณุวรลักษบุรี
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
13-06-2559
08:30-12:00 น.
การประชุม นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ และงานสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับ รพช. สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง อ.คลองลาน และปางศิลาทอง (24 คน)ห้องประชุม สสอ.คลองลาน
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10-06-2559
13:00-16:30 น.
การประชุม นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ และงานสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน รพช. สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง อ.เมืองกำแพงเพชร และโกสัมพีนคร (40 คน)ห้องประชุม สสอ.เมือง
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
09-06-2559
13:30-16:30 น.
การประชุม นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ และงานสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับ รพช. สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง อ.คลองขลุง และทรายทองวัฒนา (24 คน)ห้องประชุม รพ.คลองขลุง
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
09-06-2559
08:30-12:00 น.
การประชุม นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ และงานสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระดับ รพช. สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง อ.ไทรงาม พรานกระต่าย และลานกระบือ (42 คน)ห้องประชุม รพ.ลานกระบือ
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
07-06-2559
09:30-12:00 น.
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.) ครั้งที่ 2/2559หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการ อสธจ. (30 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องห้องวชิรปราการ ชั้น 2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
30-05-2559-
02-06-2559
การฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตร การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตเด็กจากการจมน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙ บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล/ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก/ครูผู้รับงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (70 คน)มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ห้อง
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
26-05-2559-
27-05-2559
โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๙อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (650 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
24-05-2559
08:30-16:30 น.
อบรมบุคลากรสาธารณสุขในเรื่องการดูแลผู้ป่วย Sepsis และ Pneumoninแพทย์ พยาบาล จาก รพช.และ รพสต. (55 คน)รพ.พรานกระต่าย
ห้องห้องประชุม
งานควบคุมโรคเอดส์
12-05-2559-
21-06-2559
ออร์โธปิดิส์สัญจรจนธ.สธ (20 คน)ห้องประชุม รพ.
ห้อง
งานควบคุมโรคเอดส์
04-05-2559
08:30-16:30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมห้องผ่าตัดแพทย์ พยาบาล (15 คน)รพ.ขาณุวรลักษบุรี
ห้อง1
งานควบคุมโรคเอดส์
03-05-2559-
04-05-2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรม และอารมณ์ รุ่น 2ครู ป.1 - ป.3 และ จนท.รพ.สต. (70 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ
ห้อง201/ชั้น2
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
26-04-2559-
27-04-2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรม และอารมณ์ รุ่น 1 ครู ป.1 - ป.3 และ จนท.รพ.สต. (70 คน)ห้องประชุม สพป.เขต2
ห้อง2
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
05-04-2559
08:30-16:30 น.
การใช้และดูแลบำรุงรักษาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเตาเผาและคณะกรรมการ envi/ic ของรพ. (60 คน)โรงพยาบาลพรานกระต่าย
ห้องห้องประชุมโรงพยาบาลพรานกระต่าย
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
05-04-2559-
07-04-2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๙หน่วยกู้ชีพของรพท./รพช./อปท./มูลนิธิ/สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ/ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ รพท./รพช.สสอ. (200 คน)โรงแรมเพชร/สมาคมไร่อ้อย
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
04-04-2559
08:30-16:30 น.
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ/เอกชน/ราชการส่วนท้องถิ่น (250 คน)โรงแรมเพชร
ห้องลิไท
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
01-04-2559
08:30-16:30 น.
โครงการพัฒนาเครือข่ายมาตรการด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๙ ปลัดอำเภอ/อปท./สสอ./รพท./รพช./อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย/อปพร.ผู้นำชุมชน (250 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
29-03-2559
08:30-16:30 น.
การดูแลแผล และ Ostomy เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (80 คน)รพ.กำแพงเพชร
ห้องประธานกาญจนาลัย
งานควบคุมโรคเอดส์
29-03-2559
08:30-16:30 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลแผล และ ออสโตมีจนท.สธ. (80 คน)รพ.กำแพงเพชร
ห้อง4
งานควบคุมโรคเอดส์
28-03-2559
13:00-16:30 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร (25 คน)ห้องประชุมวชิรปราการ
ห้อง201/ชั้น2
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
21-03-2559
08:30-16:30 น.
โครงการสร้างวัคซีนป้องกันเด็กกำแพงเพชรเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปี ๒๕๕๙ ผู้ก่อการดี Merit Makerจนท.สส./อปท./ครูส่งเสริมสุขภาพ/ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็ก/อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (280 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
02-03-2559-
04-03-2559
มหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี 2559แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยฯ เขตสุขภาพที่ 3 (300 คน)วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม
ห้องศาลาอเนกประสงค์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
29-02-2559
08:30-16:30 น.
ประชุมโครงการคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในหน่วยบริการจนท รับเรื่องร้องเรียน/ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย/งานประกันสุขภาพ/โรงพยาบาล/สสอ (60 คน)สสอ.เมืองกำแพงเพชร
ห้อง2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
26-02-2559
08:30-16:30 น.
อบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการสอนเพศวิถีศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูแกนนำครูที่ผ่านการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา /จนท.สาธารณสุข อำเภอละ 4 คน (50 คน)อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ห้อง1
งานควบคุมโรคเอดส์
25-02-2559-
26-02-2559
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผู้ดูแลเด็ก (210 คน)โรงแรมเพชร
ห้องห้องลิไท
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
23-02-2559-
25-02-2559
อบรมครูแกนนำการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านครูแกนนำใน ระดับมัธยมศึกษา 7 โรงเรียน (40 คน)อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ห้อง1
งานควบคุมโรคเอดส์
17-02-2559
09:00-16:30 น.
การพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาเอกชน และ จนท.สาธารณสุขในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเอดส์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (50 คน)ห้องไตรตรึงษ์
ห้อง303
งานควบคุมโรคเอดส์
15-02-2559
09:30-12:00 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการ อสธจ. (30 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องห้องวชิรปราการ ชั้น 2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
11-02-2559
08:30-16:30 น.
Smart Kids Coacherจนท.สาธารณสุข ครู (132 คน)โรงแรมเพชร
ห้องลิไท
งานสุขศึกษา
22-01-2559
08:30-16:30 น.
พัฒนา นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคคลากรสาธารณสุข (150 คน)โรงแรมเพชร
ห้องลิไท
งานสุขศึกษา
21-01-2559
08:30-16:30 น.
การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็กจนท.สธ. (30 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร.
ห้อง101/1
งานควบคุมโรคเอดส์
19-01-2559
08:30-16:30 น.
ชี้แจงการบันทึกผลงานตามตัวชี้วัดปี 2559 ใน MISรพช./สสอ.ละ 2 คน (50 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ 201
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14-01-2559
08:30-16:30 น.
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปี 59เจ้าหน้าที่จาก อปท./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ (100 คน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องห้องวชิรปราการ ชั้น 2
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
12-01-2559
08:30-16:30 น.
การตรวจหลักฐานกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๗ เขตสุขภาพที่ ๓จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๕ จังหวัด (80 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ ชั้น ๒
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
08-01-2559
08:30-16:30 น.
จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีระดับจังหวัดองค์กรภาครัฐ อปท.NGO เครือข่ายเด็ก อสม. สื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้อง (55 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องวชิระปราการ
งานควบคุมโรคเอดส์
05-01-2559-
06-01-2559
ประชุมสรุปผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในปี ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคโรงพยาบาล/สสอ. (30 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องห้องชากังราว ชั้น๑
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
28-12-2558
08:30-12:00 น.
Service Plan สาขาอุบัติเหตุกรรมการสาขาอุบัติเหตุ ผู้รับผิดชอบงาน EMS, SRRT และจนท.ไอที ของรพ.ทุกแห่ง (60 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ ชั้น ๒
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
28-12-2558
08:30-16:30 น.
การประชุมผู้ประกอบการด้านอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปี 59ผู้ประกอบการด้านอาหาร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ (100 คน)โรงแรมเพชร
ห้องลิไท
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
24-12-2558
08:30-16:30 น.
ประชุมผู้รับผิดชอบงาน สุขศึกษาเจ้าหน้าที่ รพ.และ สสอ. (30 คน)สนง.สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องห้องนครชุม (101)
งานสุขศึกษา
15-12-2558
08:30-16:30 น.
โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชกลุ่มวัย/คลินิกบริการ/คลินิกโรคเรื้อรัง/MCATTฯ"ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต งานกลุ่มวัยเรียน สสจ. รพท. รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง (40 คน)ห้องวชิรปราการ
ห้อง201 ชั้น 2
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
14-12-2558-
25-12-2558
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 (Node ไทรงาม/โกสัมพีนคร)ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ (100 คน)ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
14-12-2558
08:30-16:30 น.
การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขตสุขภาพที่ ๓ตัวแทนและผู้เกี่ยวข้องของสสจ./รพศ./รพท.ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ และตัวแทนในจังหวัดกำแพงเพชร รพท/รพช/สสอ./ฝ่าย/งาน สสจ.กำแพงเพชร (60 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ ชั้น ๒
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
04-12-2558
08:30-16:30 น.
การเตรียมจัดกีฬาสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๓ และกีฬาสาธารณสุขภายในจังหวัดกำแพงเพชรตัวแทนและผู้เกี่ยวข้องของรพท/รพช/สสอ./ฝ่าย/งาน สสจ.กำแพงเพชร (40 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องชากังราว ชั้น ๑
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
03-12-2558
08:30-16:30 น.
ภาคีรวมใจเด้กำแพงเพชรไร้พุงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ท้องถิ่น (200 คน)โรงแรมเพชร
ห้องลิไท
งานสุขศึกษา
30-11-2558
08:30-16:30 น.
การพัฒฯาศักดยภาพองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ จ.กพ.แกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/NGO (40 คน)สนง.สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ห้องชากังราว/1
งานควบคุมโรคเอดส์
23-11-2558
08:30-16:30 น.
การปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอรพ.กพ./รพ.ชุมชน/สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง (150 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องวชิรปราการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
20-11-2558
09:00-16:30 น.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ(พบส.) สาขาเภสัชกรเภสัชกร (20 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องชากังราว
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
19-11-2558
08:30-16:30 น.
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัย(กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายเกษตรกร)รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง (140 คน)โรงแรมเพชร
ห้อง
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
16-11-2558
08:30-16:30 น.
ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขต 3เครือข่าย เขต 3 (12 คน)สสจ.กำแพงเพชร
ห้องชากังราว ชั้น 1
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
16-11-2558-
27-11-2558
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 (Node ขาณุวรลักษบุรี/บึงสามัคคี)ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (100 คน)ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
ห้อง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ