สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

  DOWNLOAD & UPLOAD

หากฝ่าย/งาน สสจ.กพ.ต้องการอัพโหลดแบบรายงาน...กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับ

แบบรายงานหลัก
  รายงานรายเดือน
1แบบ 0110 รง 5 สรุปกิจกรรมสำคัญของสถานีอนามัย + PCU [งานข้อมูล]
2รายงาน E-Inspection บริหารเวชภัณฑ์ [คบส]
3รายงาน E-Inspection แพทย์แผนไทย [คบส]
4รายงานผลการตรวจสอบสารปนเปื้อน 5 ชนิด [คบส]
5รายงาน ตอ.100 การรับและจ่ายการใช้ถุงยางอนามัย [เอดส์]
6แบบ ก.1 รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมกามโรค [เอดส์]
7แบบ ก.2 รายงานสถานการณ์กามโรค [เอดส์]
8แบบรายงานโรคเอดส์ [เอดส์]
9รายงาน 504 ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) [งานข้อมูล]
10รายงาน 505 ผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค ) [งานข้อมูล]
11แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข [พัฒนาบุคลากร]
12รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.1,2) [พัฒนาบุคลากร]
13แบบประเมินโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม(3S) [พัฒนาบุคลากร]
14แบบประเมินผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 22 ข้อ [พัฒนาบุคลากร]
15แบบ มบ.1 ข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย [ส่งเสริม]
16แบบ 506 DS เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและการทำร้ายตนเอง [ส่งเสริม]
17แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุระดับตำบล [ส่งเสริม]
18แบบรายงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [ส่งเสริม]
19แบบสรุปการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด (สบ.3) [ส่งเสริม]
20รายงานกิจกรรมวางแผนครอบครัวประจำเดือน (วค.03) [ส่งเสริม]
21รายงานข้อมูลการตายของมารดาและทารกตายปริกำเนิด (ก-1) [ส่งเสริม]
22รายงานการตายของเด็กอายุ 0-1 ปี [ส่งเสริม]
23แบบรายงานงานอนามัยแม่และเด็กประจำเดือน [ส่งเสริม]
24รายงานการเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก [ส่งเสริม]
25รายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว [ส่งเสริม]
26รายงานตามนโยบายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
27แบบรายงานคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน [ส่งเสริม]
  รายงานราย 3 เดือน
28รายงานผลการตรวจสอบสารปนเปื้อน 5 ชนิดในตลาดนัด [คบส]
29แบบสรุปผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายฯ [คบส]
30แบบรายงาน คบส.02 การตรวจสอบฉลากอาหาร [คบส]
31สรุปผลการติดตามเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ HIV [เอดส์]
32รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (กอ.1-3) [ควบคุมโรค]
33รายงานผลการใช้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีของศูนย์พึ่งได้ [ส่งเสริม]
34แบบรายงานเด็ก 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย [ส่งเสริม]
35รายงานภาวะเจริญเติบโตเด็ก 0-5 ปีโดยกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง [ส่งเสริม]
36รายงานภาวะเจริญเติบโตเด็ก 0-5 ปีโดยกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ [ส่งเสริม]
37รายงานภาวะเจริญเติบโตเด็ก 0-5 ปีโดยกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ [ส่งเสริม]
  รายงานราย 6 เดือน
38รายงานชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 6-14 ปี [สุขศึกษา]
39รายงานวัดรอบเอวและออกกำลังกายของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป [สุขศึกษา]
40รายงานการวัดรอบเอวในโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) [สุขศึกษา]
41รายงานการวัดรอบเอวของชมรมสร้างสุขภาพ [สุขศึกษา]
42รายงานการวัดรอบเอวของหน่วยงานราชการ [สุขศึกษา]
43รายงานรอบเอวส่วนราชการระดับจังหวัดในอำเภอเมือง [สุขศึกษา]
44รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
45แบบรายงานอัตราคุมกำเนิด [ส่งเสริม]
  รายงานปีละครั้ง
46รายงานผู้ป่วยทางสุขภาพจิต 8 โรค [ส่งเสริม]
47รายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยเด็กวัยเรียนประจำปี [ส่งเสริม]
แบบรายงานเฉพาะกิจที่ กลุ่มงาน/ฝ่าย อัพโหลด
โพสต์เมื่อ แบบรายงาน
2017-08-01 แบบฟอร์ม จนท อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน[เอดส์]
2017-08-01 แบบฟอร์ม จนท อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน[เอดส์]
2017-08-01 แบบฟอร์ม จนท อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน[เอดส์]
2016-05-27 แบบสอบถามอัตราการใช้้ภุงยางอนามัย[เอดส์]
2015-12-29 แบบสอบถามการใช้ถุงยางอนามัย นักเรียน ม.5 ปี 2559[เอดส์]
2014-03-10 โปรแกรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพปี 2557[สิ่งแวดล้อม]
2013-05-27 รายงาน กอ.1-3 ปรับปรุงใหม่ ๕๖[ควบคุมโรค]
2012-12-18 ฟอร์มรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนฯช่วงเทศกาลปีใหม่ [ควบคุมโรค]
2012-12-06 แบบสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายรณรงค์ให้วัคซีน dT / ฟอร์มแผนรณรงค์ให้วัคซีน dT ในสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ [ควบคุมโรค]
2012-10-26 แบบรายงานการสำรวจส้วมในสถานีบริการนำ้มันเชื้อเพลิง[สิ่งแวดล้อม]
2012-08-16 แบบประเมินอนามัย๕๕(พัฒนาการเด็กปฐมวัย)[ส่งเสริมฯ]
2012-06-22 เกณท์การประกวด อสม.ปี 2556[พัฒนาฯ]
2012-06-01 Template SPSS สำหรับบันทึกข้อมูล[พัฒนาฯ]
2012-06-01 คู่มือลงรหัสแบบสอบถามแรงจูงใจฯ[พัฒนาฯ]
2012-06-01 แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจฯ[พัฒนาฯ]
2012-06-01 คำอธิบาย ตัวชี้วัดคณะ4 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ (ความพึงพอใจ)[พัฒนาฯ]
2012-06-01 แบบสอบถามแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจของบุคลากร[พัฒนาฯ]
2012-02-28 แบบรายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้า[ส่งเสริมฯ]
2012-02-09 เอกสารตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๕[ยุทธศาสตร์]
2012-01-31 แบบสำรวจโรงอาหารในโรงเรียน[สิ่งแวดล้อม]
2012-01-31 แบบสำรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร[สิ่งแวดล้อม]
2012-01-31 แบบสำรวจร้านอาหารของกรมอนามัย[สิ่งแวดล้อม]
2012-01-24 แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่[สิ่งแวดล้อม]
2011-12-28 เอกสารประชุม 21 ธันวาคม 2554 กลุ่มงานประกันสุขภาพ[ประกันสุขภาพ]
2011-12-08 ฐานข้อมูลส้วมปั๊มถ.พหล,ร้านอาหารในเขตเทศฯ,ปั๊มที่ทำ MOU. ปี 55[สิ่งแวดล้อม]
2011-12-08 แบบรายงานส้วมประจำเดือน พย. 54 (ขอให้แก้ไขฐานข้อมูลส้วมวัด แยกราย รพ./สสอ. โดยใช้ฐานข้อมูลใหม่และส่งกลับ envi.kp@hotmail.com[สิ่งแวดล้อม]
2011-12-08 ฐานข้อมูลวัด ทั้งหมด ปี2555 ( ปี 55 ใช้เป้าหมายวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธฯทั้งหมด) ยกเลิกเป้าหมาย ฐานวัดส่งเสริมฯ[สิ่งแวดล้อม]
2011-12-01 ฐานข้อมูลวัด(วัดส่งเสริม) ปี 2555[สิ่งแวดล้อม]
2011-12-01 ฐานข้อมูลส้วม รร.ประถมและมัธยม ปี 2554[สิ่งแวดล้อม]
2011-10-07 แบบรายงานผลการดำเนินงานส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว 10 ประเภท อำเภอเมืองและอำเภอคลองลาน ปี 2554 [สิ่งแวดล้อม]
2011-10-07 แบบรายงานส้วมสาธารณะในร้านอาหารเขตเทศบาล ประจำปี 2554[สิ่งแวดล้อม]
2011-10-07 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานส้วมสาธารณะแยกรายรายอำเภอ(สสอ./รพท,รพช) ปี 2554[สิ่งแวดล้อม]
2011-08-22 แบบรายงาน ก1 ก2 ใหม่[เอดส์]
2011-08-22 แบบฟอร์มสรุปผลงานปี2554 ที่โรงแรมการ์เด้นท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 26 - 28 กันยายน 2554[ประกันสุขภาพ]
2011-08-04 แบบรายงานข้อมูลขีดความสามารถของโรงพยาบาล[ประกันสุขภาพ]
2011-07-29 แบบรายงานสำรวจลูกน้ำ กอ 1-3[ควบคุมโรค]
2011-07-12 แบบประเมินสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย (BMN 12 ตัวชี้วัด ในหน่วยบริการ ประชาชน และชุมชน ) ในงานแพทย์แผนไทย[คบส.]
2011-07-04 แบบกรอกข้อมูล OPD Visit ปี2554[ประกันสุขภาพ]
2011-06-27 แบบลงข้อมูล SPSS[พัฒนาฯ]
2011-06-02 แบบบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี[เอดส์]
2011-06-01 แบบประเมินความพึงพอใจในงาน คามสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และ แบบลงข้อมูล spss[พัฒนาฯ]
2011-04-29 แบบประเมินงานแพทย์แผนไทยในรพ.สต[คบส.]
2011-03-31 โปรแกรมวัดรอบเอว อายุ 15 ปีขึ้นไป ส่ง 11 พค 54[สุขศึกษา]
2011-02-03 แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยสุขภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[สิ่งแวดล้อม]
2010-12-22 แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ปี 2554[สิ่งแวดล้อม]
2010-12-22 แบบรายงานผลการดำเนินงานและรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2554[สิ่งแวดล้อม]
2010-12-16 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบค่าเสื่อม ปี 2554[ยุทธศาสตร์]
2010-12-16 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบลงทุน ปี 2554 V3 (งบค่าเสื่อม)[ยุทธศาสตร์]
2010-12-09 แบบรายงานวันเอดส์โลก[เอดส์]
2010-12-01 ตารางแข่งขันฟุตบอล 7 คนสาธารณสุขคัพ และแบบรายชื่อนักฟุตบอล[ควบคุมโรค]
2010-11-09 แบบรายงานสถานการณ์อุทกภัย[ส่งเสริมฯ]
2010-10-26 ข้อความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิส่ง สสจ.กพ.ที่monwipa15@hotmail.com ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 53 E-mail [พัฒนาฯ]
2010-09-10 แบบกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด ๑ สำหรับประเมินผลงานปี2552[ส่งเสริมฯ]
2010-09-07 แบบรวบรวมข้อมูลจากมรณะบัตร(มบ.1) : งานเผ้าระวังการฆ่าตัวตาย[ส่งเสริมฯ]
2010-08-30 แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม[ควบคุมโรค]
2010-08-30 แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม[ควบคุมโรค]
2010-08-16 ขอให้รายงานความก้าวหน้าโครงการ 3S ทุกวันอังคารก่อนเวลา 12.00 น.เริ่ม 19 สค. 53[พัฒนาฯ]
2010-08-02 แบบรายงานโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและเครือข่ายในการดูแลฟื้นฟูบุคคลฯ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ0027/ว 2888 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 และหนังสือศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ 0027/ว 2889 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553(ข้อ [ส่งเสริมฯ]
2010-07-21 แบบฟอร์มแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเยียวยาจิตใจ[ส่งเสริมฯ]
2010-05-03 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[ยุทธศาสตร์]
2010-04-29 ทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง[โรคไม่ติดต่อ]
2010-04-29 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ปี 2553 (ใหม่)[โรคไม่ติดต่อ]
2010-04-23 แบบฟอร์มรับเงินจุดสกัดทรงธรรมสสอ.โกสัมพี ฝากให้ อบต.ลานดอกไม้ตกด้วย[]
2010-04-23 แบบฟอร์มเซ็นรับเงินจุดสกัดสลกบาตร สสอ.ขาณุ ฝากให้ อบต.สลกบาตรด้วย[]
2010-03-30 ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 5 / 2553[พัฒนาฯ]
2009-12-18 หนังสือสำรวจความต้องการถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร[ยุทธศาสตร์]
2010-04-12 แบบรายงานยอดคงเหลือวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ สำหรับ สสอ.และ รพ.[ควบคุมโรค]
2010-04-12 ฟอร์มรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553(ฉบับแก้ไข) เฉพาะโรงพยาบาล[]
2010-04-12 ฟอร์มรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553(ฉบับแก้ไข) เฉพาะโรงพยาบาล[]
2010-04-08 แบบรายงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด A H1N1 แบบใหม่[ควบคุมโรค]
2010-04-07 แบบรายงาน ก.1 / ก2 ใหม่ [เอดส์]
2010-04-01 แบบประเมินผลงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)[ยุทธศาสตร์]
2010-03-31 แบบคำขอการจัดหาครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ภายใต้งบลงทุนเพื่อการบำรุงรักษาและทดแทนทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2553[ยุทธศาสตร์]
2010-03-19 แบบรายงานรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ 2553[พัฒนาฯ]
2010-03-15 แบบฟอร์มแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 [ควบคุมโรค]
2010-03-11 แบบฟอร์มรายงาน VMI-Vaccine หน่วยงานโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ[ควบคุมโรค]
2010-03-10 แบบสำรวจข้อมูลการบริการยาต้านไวรัส เอชไอวี ของโรงพยาบาล และข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์[เอดส์]
2010-03-09 แบบฟอร์มบันทึกรอบเอว/น้ำหนัก โครงการรณรงค์จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี กลุ่ม 4 อสม.ส่ง 25 มีค 53[สุขศึกษา]
2010-03-09 แบบสำรวจชมรมสร้างสุขภาพ (ส่ง สสจ.31มีค.53)[สุขศึกษา]
2010-03-02 แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปี 2553[สิ่งแวดล้อม]
2010-03-02 แบบรายงานคนไทยไร้พุง 53 แบบไม่มีสูตร[สุขศึกษา]
2010-03-02 แบบรายงานคนไทยไร้พุง 53 แบบมีสูตร [สุขศึกษา]
2010-02-12 เครื่องมือการตรวจสอบภายใน สอ./สสอ.[ประชาสัมพันธ์]
2010-02-12 แบบตรวจสอบภายในงานพัสดุ ปี 2553[]
2010-02-11 แบบประเมินหมู่บ้านด้านกระบวนการวิจัยโครงการเฉลิมพระเกียรติฯให้สสอ.ทุกแห่ง และ รพช 4 แห่ง คือ 1.รพ ทรายทอง 2.รพ พรานกระต่าย 3. รพ คลองลาน 4.รพ ลานกระบือ[สุขศึกษา]
2010-02-03 แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปี 2553[สิ่งแวดล้อม]
2010-01-19 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ[]
2010-01-15 แบบรายงานคนไทยไร้พุง ปี 2552 :> วัดรอบเอว ออกกำลังกาย [สุขศึกษา]
2010-01-14 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะในการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ตาม พรบ.51) (doc file)[]
2010-01-14 แบบใบขอยกเลิกวันลา[]
2010-01-14 แบบใบลาอุปสมบท[]
2010-01-14 แบบใบลาพักผ่อน[]
2010-01-14 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว[]
2010-01-11 แบบสำรวจข้อมูลมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์[โรคไม่ติดต่อ]
2009-12-28 แบบรายงาน 0110รง5 ปี 2553 สำหรับสถานีอนามัย เพิ่มเติมข้อมูลวัคซีน DHB JE และวางแผนครอบครัวส่วนยาฉีดยาเม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานที่ส่งออกจาก JHCIS[ยุทธศาสตร์]
2009-12-10 แบบรายงานและทะเบียนคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ปี 2553 (7 ไฟล์)[โรคไม่ติดต่อ]


Untitled Document