ผลงานเด่น หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562