ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

“สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข”

กลุ่มแม่บ้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สตรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันในอันที่จัดเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสามัคคี ระหว่างแม่บ้านสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับทั้งจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวม.

CONTACT

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com