สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 24 คน
มีรูปประจำตัว 21 คน
เนตรญา เฟสูงเนิน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
พงษ์ศักดิ์ กืจพฤกษ์  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
พัชรินทร์ ปาละกะวงค์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สุนิศา บุญศรี  
แพทย์แผนไทย
อลงกต พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุรีวรรณ กองมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จ่าเอกวีระ เขตวิทย์  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กิตสดายุรัช ปนิตา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกวลี ทัพภูธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิรประภา เข้าใจการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สตรีรัตน์ สุขเรือง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หนึ่งฤทัย ราชบุตร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โมฬี อภิพัฒนะมนตรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
อุดากร ปัญจะการ  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัชชา คุ่ยสว่าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พิริยะ เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนุสรา คำนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นุชวรา ศรีเพชร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นาตยา ในประเทศ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เกศกมล นวลแก้ว  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชยาภรณ์ อนุวาร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


Untitled Document