สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00669 บึงสามัคคี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 19 คน
มีรูปประจำตัว 19 คน
ชุลีพร ธินะ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
พิรมทรัพย์ สิลารักษ์  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา เกิดเพ็ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิฏาภา อัฆฒาญาโชค  
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.อารีรัตน์ จันน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
แสนอินต๊ะ ยุพา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฏฐญาวี บุญชู  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วิษณุ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
พุทธรักชาติ วรวีร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางสาวเดือนนภา จันเหลือง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
วิฑูรย์ วิชาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชยากร พงษ์พยัคเลิศ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิรานุช พินไธสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ประจักษ์ แก้วกิจจา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นัฐพล ม่วงกลาง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ยุวธิดา แดงนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document