สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 70 คน
มีรูปประจำตัว 39 คน
วันเพ็ญ สะศรีลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มนตรี ชัยกูล  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
therapat dede  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
ยุพาพร ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ช่อฟ้า ขันกสิกรรม  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
พจน์สรา คำพุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตติศักดิ์ สุวรรณ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เฉลิมพล อนุดิตย์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จิราวดี เรืองวิโรจนกุล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ธีรวัต บุญเลิศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
สายศร สูงลอย  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์  
เภสัชกร ชำนาญการ
นครินทร์ ตัณนิติศุภวงษ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เจริญ สีเขียว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมโภชน์ ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุพิน สมชื่อ  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
ภาคิไนย สีหะอำไพ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
นกน้อย บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นรินทร์ จันทาทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
พิสชา จำเริญพัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวเรศ ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลิสา พันธ์ศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นุชรี พรหมทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อารีญา สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธเนศ สุขภิรมย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
นวพร อภิวัฒน์ปุญญบาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุบลรัตน์ ยอดจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญวัลย์ โชติช่วง  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
สนิท ต๊ะตา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
อรวรรณ ทาโคตร  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
ชูศักดิ์ ขอนทอง  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
อรพรรณ พรหมภิมาน  
พนักงานพิมพ์ดีด
ชนิศา อุปนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สโรชา มายรรยงค์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กรกช อรกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
วันเพ็ญ ทาประเสริฐ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นันทนา หนุนเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุพัชนีกร เดชอูป  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นิภาพร ศรีศิลป์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
mali chanyang  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ฑาริกา หงษ์จีน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นลินี สุขภิรมย์  
นักกายภาพบำบัด
ณภัทร โพธิ์เย็น  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วราภรณ์ ทองทับ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เทวัน คงสบาย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ปิยะวัตร คำอุไร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ศิริรัตน์ เดชดำรงสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัคนา เงินอยู่  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
รุ่งฤดี สงภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวา ทองเกตุ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ธวัลพร แก้วศรี  
นักรังสีการแพทย์
ละออ แสงเมล์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณันทภัทร์ ศรีบุญมา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นภัสวรรณ สมโภชน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กมลวรรณ จันทร์อ่อน  
เภสัชกร ชำนาญการ
ชลลดา พลเยี่ยม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พิมพา พุทธรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรรยา ชูเฉลิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฉวีวรรณ ทัพวงศ์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปุณฑริก นัทธี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
โดม ทองบริสุทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรีวัฒนา น้อยนารถ  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
กาญจนา คงเผ่าพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัฒนา ปิงเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริโรจน์ โชติช่วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คมคาย แจ่มสอน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นลินี กันแจ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน


Untitled Document