สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11229 ไทรงาม ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 110 คน
มีรูปประจำตัว 79 คน
พิกุลแก้ว กุลชา  
เจ้าพนักงานธุรการ
โคตะมูล สาวิตรี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
น้ำฟ้า แว้นแคว้น  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นรัฐภรณ์ ทองหา  
นักวิชาการสาธารณสุข
ปิยมน ไทยเทเวศน์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
suree saennok  
คนงาน
ปุณญิศา ไชยนาง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กิติยา สีม่วงงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณิชากร วรเลิศ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จิรารัตน์ อ่อนจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
รัมภ์รดา ศรีฉ่ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คนึงหา เสือดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิตถวิล จันทราบุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ระวิวรรณ เตชทวีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
พีรพงศ์ พลับพลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สริตา โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พิไลรัตน์ พิสุทธไทรงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กมล กลิ่นไทย  
นายแพทย์ อาวุโส
ประกาศิษฐ์ คะระวานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปนัดดา วังคีรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิพงษ์ ทาสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จรัสศรี เทือกกอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัทนียา นิลาพพันธุ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายนพดล เนตรนิธิ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ลำไพ สุขสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิรวิชญ์ โสภณารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีธนา เหล่ารอด  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ยิ่งใหญ่ น้อยม่วง  
ลูกมือช่าง
พัชนี มากเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยกานต์ จันทร์สงเคราะห์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ปัญญาเรศ บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
หัตฐกรณ์ นิ่มเจริญศักดิ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชลิดา นาควิจิตร  
เจ้าพนักงานธุรการ
รวีวรรร พุทธรักชาติ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุคิด วงเวียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพรรณมาศ เขียวมีศรี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
คชาชาญ เงินชุ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พรศรี ศิริต๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทรายทอง คำสา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมล พลเมฆ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาลี่ ถอสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ไปรยา กิติกร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
กัณฑกานต์ กีตา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
กมลวรรณ จันนาเมือง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สันคม โชติรส  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เนาวรัตน์ ประสิทธิธัญการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มิ่งขวัญ สิทธิวรนันท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
วันเสด็จ แจ้งสว่าง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ณิชา ละน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิไลพร ขันตี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัณณิกา ชุ่มปิว  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปัทมา กุสุโมทย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สายทอง บุญช่วย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วีระชัย สระทองอินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พยอม แสงอ่วม  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ขนบพันธ์ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์  
นักเทคนิคการแพทย์
สุดาพร นางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รำไพ ศรีประทุม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิราพร อ้นเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราพัชร รุ่งวงษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
กิตติธัช มาลาเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปริญญา เม้าโมลี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สุมาลี คชานันท์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สินีนาฏ ฟูสง่า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธิติมา เทียบทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรวรรณ อยู่สุข  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เกศนีย์ แพรน้อย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ฐาณิญา จันธง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นฤมล พานชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล ลือราช  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปนิดา ทิพมนต์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศุภรัตน์ วิกยานนท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรทิพา คชินทร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐ์ธนัน แจ้งประสิทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อาเรก เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศราวุฒิ มหาวรรณ์แจม  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พอพล จอมมูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สาริกา ศรีบุญเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุกุณตนา อนงค์รักษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกกาญจณ์ เทศสนธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จุฑารัตน์ กงผัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เสวก จันทร์แก้ว  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
วัลลภ กันถา  
พนักงานเปล
ปรียาภรณ์ เกษมทรัพย์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณิภา ทาโสม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
เยาวดี กล้าหาญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กชกร สานุศิษย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วรุณยุภา นิลาพันธ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุวิมล ศิริพงศาภรณ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิทวัฒน์ อูปคำ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
พินโญ หงษ์ยิ้ม  
ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
วีระ ครุธแก้ว  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
นลิน จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ทรงวุฒิ บางวิเศษ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปราณี ผลวิบูรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวตั๋น เปรมอ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภา เภาโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤทธิชัย ทิตะพัน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สิริกุล ป้อมใย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาณัติ เมฆเลื่อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ฉวี อภิวัฒน์ปุญญบาล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัลยา ทิพราช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ภัณฑิรา วงษ์ศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
เสรี เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุชานันท์ สุคันธพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document