สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11230 คลองลาน ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 139 คน
มีรูปประจำตัว 98 คน
อานนท์ ชัยวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สลักเพชร รุ่งน้อย  
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสิทธิโชค ราชศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อรรยา นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัดชา อังสุโชติเมธี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ปรากฏ ปรีชา  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
รัศมี ฟุ้งไพศาล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
วาสนา เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศักดิ์ชัย เกิดโต  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อรวลัญช์ เสนีวงศ์ณอยุธยา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรุตพร อำพลพรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ุรุ่งทิพย์ คำผิวพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
วสุธร จินะวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อนันท์ หารวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุรารัตน์ พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมัชชา แก้วบุญธรรม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สาริสา อ่วมสถิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภา แซ่โซ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธิศวรรณ ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศิริวัฒนา ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกัญญา วาสิกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ชุติกาญจน์ ขาวนวล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กฤตพร ชะเอม  
พนักงานซักรีด
จิราภรณ์ กลิ่นด้วง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วรณัน จันทร์ใจ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
สุวภัทร บัวนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เด็ดดวง วาจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชวลี วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ขนิษฐา สนธิคุณ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สุกัญญา พันธมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศรีอนุชา ตาสุวรรณ์  
ยาม ปฏิบัติงาน
จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ธรารัตน์ ผาพิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อุไร ชวดนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมปราถนา ธูปประสม  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
จุรีรัตน์ มโนมัย  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
วิไลวรรณ มโนมัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วนิดา บัวกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
คฑาวุธ แผนดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิริพรรณ สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิติพร โชติกเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิมล สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐธญาน์ คงอรุณ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ชาติ โด่สันเทียะ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นราวัลย์ เจิดอัศวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิลาวัณย์ ภัทรไกร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กาลัญญา พิทูรย์วรวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤทธิ์ จันทร์ใจ  
พนักงานห้องยา
เอกทัศน์ ตุ่มทรัพย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ นิยมจันทร์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จิราวรรณ มากสาคร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
สุพพัต ปฐมพรทวีวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลาวัณย์ หาสินทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนภรณ์ หาญมิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
หนูเขตร์ กิตติขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญเรือน แหลมภูตา  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติการ
มนัญญา ศรีเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์นิภา ตาทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิรุจต์ ดารินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรวิชญ์ วังศิริกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฐิติภัทร จันเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
กอย ตาสุวรรณ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
พศิน รักษาสิทธิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
อารีย์ สิงห์ราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชาติ อึ่งเส็ง  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
อนุวัฒน์ แก้วกำกง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
ลักษิกา ย่อมคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เบญญาดา ปลั่งกลาง  
พนักงานห้องยา
ศรีสุดา จันลือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ประนอม อึ่งเส็ง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
จิรสุดา แสงศิลป์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
จันทร์ทิวา ทองแดงสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุดารัตน์ สุ่มเล็ก  
เจ้าพนักงานธุรการ
สมาน ผาดาวงค์  
พนักงานขับรถยนต์
อัษฎางค์ ชาญเวชศาสตร์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
พจนา รุกขชาติ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นิรมล ทองโคตร  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
กัญญารัตน์ อยู่ยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัญธิตา บุญช่วย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ยุพา แสงใส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรัตวดี เงินทอง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อังคณา ไชยสุ้ย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธิราพร ปัญญาเสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมชาย โพธิ์พฤกษ์  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
วรัญญากานต์ ปานทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เมืองรักษ์ ชุฎารัตน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จันธิดา หล้าเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทิรา ทับทิมทอง  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
บุผา ทาวุธ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
เนตกาฬ รัชนีภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กัลยาณี ม่านมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วืศรุต โมราสุข  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุขุมาล โรจน์พัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วีรนุช จินเพชร  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
ปัทมา กิจจา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เต็มสิริ ชาญสูงเนิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ถกล สระทองอินทร์  
พนักงานขับรถยนต์
ศิริลักษณ์ ไทยเทเวศน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กาญจนา ต๊ะมา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โชติรส งามประดับเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา อดุลยาธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คะนองเดช รัตนมิถุนา  
ช่างไฟฟ้า
สาวิตรี คชพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปริญญา มาศธนานันต์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศศิธร คงหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรุตา สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สาคร สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รันชนา เขียวทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กนกวรรณ พรมชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
วิรุฬห์ คำวังสวัสดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชลินทรา จันทะคุณ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
นางอรอินทร์ พิกุลทอง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นัทธพงศ์ กันทาสม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อรวรรณ วัชรพัฒนกุล  
แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญ
รัตนา ลบลม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
พจนีย์ อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สังวาลย์ แววนำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
มณี พันธุ์เกษตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธัญญา คัจฉพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนิดา แก้วผัด  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
อิสรพงศ์ ดวงมี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เขียวสนั่น สุภานัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชลทริกา ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัชราทร เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุกัญญา ไชยโย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรศรี นาคด้วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร อาจหินกอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จารุวรรณ ปราโมชณอยุธยา  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นวพร เพชรพลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัฏฐา กาญจนะสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงศ์วริศ ปั้นจันทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วราลี ศรีวิชัยจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมิตร อินทุยศ  
เภสัชกร ชำนาญการ


Untitled Document