สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 165 คน
มีรูปประจำตัว 138 คน
ชิดชนก กนกสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนันท์ พิลาถ้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นุชจรินทร์ อัศจรรย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัชราภรณ์ วรยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลัดดา จิตตุรงค์อาภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวกิ่งแก้ว พงษ์พูล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ฤดี รักพ่วง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เกศิณี มีภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงสุรีย์ ปานศิลา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Sasitron Sribudsa  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ณัฏฐพิชา ทองเวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปนัดดา มะยมหิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐพล ยิ่งดำนุ่น  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ขนิษฐ์ เลิศสูงเนิน  
แพทย์แผนไทย
สุวิทย์ กองแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุภาวิตา อ่อนไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัตนา แก้วทา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาทิตยา วังแวว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพรรณี แก้วมะราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ณัฐวรรณ สงวนวงษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ฐิติพร ศรีสุข  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
น.ส.เฉลิมพร นิยมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปวิตรา ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พรวชิระ สนิทดำรงค์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จิราวดี พ่วงทอง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
นวรัตน์ ตรีเนตร  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญงาน
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติการ
นิอร เกษรบัว  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ประจิน จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กาญจนา พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
ปริษา ประเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุมาลี เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิชาติ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปาริชาติ เฮี๊ยะหลง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัญชณา ตาคำ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ส้มลิ้ม ลี่อำนวยเจริญ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศุภชัย พลาพล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
นายวิจิตร อินทร์เที่ยง  
ลูกมือช่าง ชำนาญงาน
ศิริจรรยา บุญงามขำ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
มยุรี ระวังภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภา ชาญชัยวีระพันธุ์  
เภสัชกร ชำนาญงาน
จิตอารีย์ อยู่ยอด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วราลักษณ์ ทองใบปราสาท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธีรพงศ์ จันคง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วาสนา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นส.จิราภรณ์ อยู่ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปารณีย์ ศรีตะบุศย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี บากบั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดวงกมล ปานดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรสวรรค์ อินทร์จันทร์ศร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ชำนาญงาน
วราภรณ์ รายะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชชานันท์ โอบอ้อม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จิระวดี นานานพนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กาญจนา สร้อยสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ยศวัศ สาระเวียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ไพรินทร์ กลีบสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาภาพร เข็มทิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อัญชลี แก่นแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รวีวรรณ ตรีเนตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นายสายยัน จินดา  
พนักงานรักษาศพ ชำนาญงาน
พรนภา อินตางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ธันยาภรณ์ สีกิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภรณิดา ภู่ประเสริฐ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ดำเนิน สุดหาญ  
พนักงานขับรถยนต์
เดชะผล กนกวรรณ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิมล สุขใส  
นักวิชาการสาธารณสุข
อัญชลี ภู่สงค์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ดาริน ปาระมีศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิภา โพธิ์เย็น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทนา ใบเนียม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธาวินี โพธิวัลย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัฒนะ เจตเกษตรการณ์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
รสสุคนธ์ คำหอม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิษฐเนตร์ สุขมหาเศรษฐี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นายสมชาย เก่งธันยกิจ  
คนงาน ชำนาญงาน
นพกุล รอดพร้อม  
คนครัว ปฏิบัติงาน
พิสดูพรมราช สายรุ้ง  
แม่บ้าน
วราพร กรพิทักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมล ทยากรวรกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พันธุ์ปั้น จินตวีร์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
นที ฟักนาค  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
อานุชตา น้อยกรัด  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ณัฐิดา พิศมัย  
เจ้าพนักงานธุรการ
ฌัลลิกา สุขารมณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อภิญญา พิมพา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติการ
ธฤตวัน พระพิจิตร  
เภสัชกร ชำนาญการ
นายสมโพช พิสดูพรมราช  
พนักงานเปล ปฏิบัติงาน
พนิตตา สายอุ่นใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทยา รักพ่วง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
พัชรินทร์ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นางสาวสุมาลี เฮงสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรุณพร จงไพศาลสถิตย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
กัญญารัตน์ สละเกษี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปิยาภรณ์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภันทิลา ศรีคะเรศ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิสิตา คงอ้น  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กรัณฑรัตน์ เก่งธันยะกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
การะเกตุ แก้วทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
บัวทิพย์ สระทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พิศมัย กองแก้ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
บุญ​เอี่ยม วัลลิภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัชรินทร์ ปิยะวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ก้องภพ จงไพศาลสถิตย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ จันทร์อำนวยกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัฒนา กัลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภรณ์ทิพย์ จูมาศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิรภา ร่มโพธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิไลรัตน์ ปิตุยะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย  
แพทย์แผนไทย
ณัฐณัณฑ์ ต้นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางสาวศรัญญา หอมแก่นจันทร์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จตุพร จักรเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ กาละภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิตราภรณ์ พันธุ์ปั้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อินทร์เที่ยง อธิพร  
พนักงานห้องยา
สาวิณี สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อัจฉรา หฤทัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปภาวี ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ชนัญชิดา ไชยแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณิศาชล อ่ำแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิรดา ออมสิน  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติการ
ชุติวัฒนศิล ทรงศักดิ์  
ช่างไฟฟ้า
ภัสรา อ่อนน้อม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พิมพันธ์ จันโทสถ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
คุณากร คงต้นกุล  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
Tiwalai Botham  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุดาวดี อินจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วารีวัณน์ ภุมรินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วารุณี แซ่อึ้ง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ยศยา เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูพร บำรุงศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นารีรัตน์ ส่งตระกูลศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยา เทียบเทียม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ธนัชพร ชัยสงคราม  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
คณิน รุ่งคณาวุฒิ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ปั่นยวง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุรัฐ ปอตระกูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ล้อม แผ่วงค์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
มาลัย จวงจันทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติการ
ทิศยพงษ์ อินตางาม  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุนันท์ ฤทธิ์คง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กาญจนา พิณคำ  
เภสัชกร ชำนาญการ
มัชฌิมา กรรณิกา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณฤดี สู่หญ้านาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เอกชัย สุมลโสภณศิริ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
แจน อินทร์เงิน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จรรยา ตาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีราภรณ์ วาสนวัฒนาจรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิริพรรณ สิงห์เล้าเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขวัญธิดา ยาใจ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
เทพนรินทร์ กะมะราช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภิรดี จันทร์ธีระวงศ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กนกวรรณ พันธ์ยิ้ม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จันทร์ฉาย เมืองยศ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โกโจระ พิมพ์ฤทัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขวัญชนก เกศกันฑ์  
แพทย์แผนไทย
บุษกล อินทะจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฐิตารีย์ พรมฉิมพลี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document