สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11232 คลองขลุง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 173 คน
มีรูปประจำตัว 137 คน
สุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จริยา พลเหี้ยมหาญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กังสดาล หาญไพบูลย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
จุรีรัตน์ วิจารณ์เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทราวรรณ ไชยพา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ขจี ม่วงแป้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิราพรรณ กลิ่นหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ฉาย ปันแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขภาวรรณ ศรีขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คณิน ศิลาหลัก  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วลัย เมืองมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวิทย์ ภู่จุฬา  
ช่างไฟฟ้า
รัตนพนธ์ น่วมหนอม  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปุณวัฒน์ บุญมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วทัญญู ศิริถาพร  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
สิรยาพร ขุมเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราพัชร กันทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
จารุวรรณ ดีดวง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ลำดวน เกษวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิตติยา ตาลาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทร พรหมวิมุติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สังเวียน ชำนาญดี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ณัฏฐกานต์ อินถา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วรินทร์ทิพย์ วิยะกัน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พรประภา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ดวงจันทร์ บุราณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รุ่งนภา ศรีอาราม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
จิรพงศ์ รื่นฤทัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรดา อู่พุฒินันท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พัชรี รุ่งศรีรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฐพล คงถาวร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิชญาภัค ดีสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข
รุ่งนภา หะขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุขศิริ พยัคฆ์เกษม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางสาวนพรัตน์ เขียวใบงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รุจิเรศ จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริลักษณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พรนัชชา ต่วนเทศ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
อัญชลี ยีรัมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เกิดลัพธ์ ลักษณา  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติงาน
สินีนาฏ หงษ์ยนต์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
นุชนารถ อาคูน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
เสาวมาลย์ โศรดา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิรภัทร์ กิตติพงษ์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ทิวาพร วงษ์เปี้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนัทวรรณ สุวรรณรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โชติวัน สิงหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัชรพล สามิภักดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ดลนภา ศุภราทิตย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ช่อฤทัย คงเทียมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิภาภรณ์ เนียนแนบ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ณิชกุล เทียมสันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ศิริพร วันทา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
อุทุมพร ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักเทคนิคการแพทย์
ปนัดดา จูด้วง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สาธิต วิยะกัน  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
ตรีเนตร สุวรรณมา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ชาคร กะสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุรภี จังพานิช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณัฐภัสสร แก้วดำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จงจิต อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
อารียา ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพัทรฌญา ศรีขจร  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รัชฏาภรณ์ พวงสมบัติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ขวัญฤดี ราชทรัพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประเสริศรี นางสาวอภิรุจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รจนา ไรไทยสงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุรมนัส คงถาวร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
สุนันท์ สาสนะ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
อริสา ทาชมพู  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
พรพัฒน์ ทวีสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กัญญาวรรณ ยศสมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรินทร์ นวพลพัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นาฏระพี จันทร์หงวน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ลัดดา จุลมุสิ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จินตนา วัฒนกูล  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
วาสนา พันมหา  
เจ้าพนักงานธุรการ
เณรวดี อินทรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจา ศรีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วินัย ลีสมิทธิ์  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
สุชุญญา พรหมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
นิสิตา มั่นเกษวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภาวินี ศรีสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประวีณา รัตนทองโกมล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปุณรดา พรหมนิล  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พิชญ์ แสงประทีปทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สิริรัตน์ อยู่ยอด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
งอมลรุจี ธรรมธีรธร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทับทาบ อาภัสรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เกษสุดา ทองหล้า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
น.ส.วารุณี ยอดสุทธิ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พศวัต เตชะเลิศไพศาล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กรรณิกา บัวมา  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สุรภี โชคเฉลิมวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาภากรณ์ นาโพนทัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณนิภา ชิราพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รุจีพัชร คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัทรนันท์ ศรีพุทธิรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พนัชกร สุขสว่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุปรียา บุญวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุธารัตน์ โพคทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาวดี ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จินตนาจุฑา แสงสว่าง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรัษฐา เทวบริรักษ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
จารุวรรณ ขันกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุชาณี สุวัฒนารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราภรณ์ รัตนรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปราณี แจ่มหม้อ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาทิน คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชชานันท์ สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น้ำฝน แพ่งศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อรพรรณ แก้วเชื้อ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ปรางรุจี นาคอิ่ม  
เภสัชกร ชำนาญการ
วันวิสาข์ กุลวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รจนา นุ่มมีศรี  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ชุษณาพร ประเสริฐพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรุติญา บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อัญชลี ศรีอาราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพียรแข ถิ่นยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สรรประชา พุกอ่อน  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ธิดารัตน์ สุธรรมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัทธมน ศรีรัตนาลิ้มวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สกล สินธุพรหม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พศิกา สาโท  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุรีย์ภรณ์ เงินกลั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พวงพยอม ตามเวลา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กุศลิน นาคบัณฑิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกษร ขันธ์บุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ไพบูลย์​ ภานุพงศ์  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติการ
อิสราภรณ์ ปานรักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นพภาพรรณ ไม้จันทน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารี ว่องวิการ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
ธนกฤต ดงบัง  
นายแพทย์ ชำนาญการ
จิตรกร นิลกลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
สมศรี เพชรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีรนัย เขียวสนั่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อรนาถ พุธสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รุ่งโรจน์ คำซาว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มณฑา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อังคณา อ่อนทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ลักษมี จำรัสศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ชัยรัตน์ คำรอด  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
สายฤดี สุกใส  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จารุวรรณ พัฒนมหกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทรรศนีย์ ม่วงกลาง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จิรภัทร์ กิตติพงา์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จุรีพร เกิดป้อม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรประภา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชุติมา แข็งธัญการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ม่วงแป้น ขจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ป้อมเรือน วรัชรดา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
มนต์สวรรค์ ชมภูศรี  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
พรรณิภา ศรีผ่าน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ฐิรพล ดิชวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วสิษฐ์พล ยอดพุดซา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
คัทลียา อรุโณทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธารา เกษสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงนภา เรืองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หทัยชนก นิลทับ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document