สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11233 พรานกระต่าย ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 144 คน
มีรูปประจำตัว 117 คน
สุกัญญา แผ่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชฎาภรณ์ หนูหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วนิดา สีเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พิชชาพร ประเสริฐวิกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เปรมจิตร ทองรักษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
Chantarut Netkaewsiwat  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ศศิวิมล คำยศ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
จีรภา ไพโรจน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
บุศรินทร์ เกษอุดมทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เทวี ทรัพย์ธนาคม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกุล ดาหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพวัลย์ อินพหล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทีปกร ทั่งทอง  
เจ้าพนักงานสถิติ
อารีย์ เพ็งพาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีระวัฒน์ ธรรวุฒิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นาตยา พีระวรรณกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายฝน มีสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธัญณิชา เอี่ยมเอื้อยุทธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี เรืองงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สุกัญญา แผ่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วราภรณ์ อยู่เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุศรา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัจจนา กลิ่นจันทร์หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วริศรา เต่อเนอ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
แพรวพรรณ ตินะลา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
กรกนก เจนจบ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พิมพ์ชนก ปันเจริญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ประเสริฐ เนียมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ลัภพงษ์ จินต์สุภาวงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ประภัสสร ธนไพศาลกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมรศรี เงินนา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
พะโยม. นันทิยา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิตยา ตุ้ยนันต๊ะ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
กฤษณา คลังทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์พร คงชุม  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
สุวรรณเจริญ รุ่งทิพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เอี่ยมศรี โสภาพรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นภัสกร ศรีสังข์สุข  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วิกัญญา ทานุวัตร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จุฑามาศ นุ่มเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชลธิชา บุญโสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาภรณ์ เอี่ยมโอ  
พนักงานพิมพ์ดีด
กวินลักษณ์ นาวิชิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวพร ธัชยะพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนงค์นาฏ ศรีสันต์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นิติกร บัวเผียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จีรภา อ้นเล่ห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายรังสิมันตฺุ์ หวังวัฒนานุกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิธิวัสส์ สิริณิชาวรโชติ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สุขุมาลย์ ทานุวัตร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สรศรี พิมพะ  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
ยิ้มแย้ม ประคอง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
มะลิวัลย์ หุ่นเที่ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมศักดิ์ ดาหา  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
วัชรี แก้วเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุนิสา เนื่อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เบญจมาศ เกษรพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปาริชาติ วงศ์สอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิณห์วรา ทองคง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ บัวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น้ำฝน อ่อนละมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มานพ ฉิมบรรเทิง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
สิริธร ลิขิตวรกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ธัญญลักษณ์ ถมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นันทยา มธุรส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิตยา ฉ่อยทนง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัณฐิฏา ฉิมบรรเทิง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประมุข สมปู่  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาธินี จำปัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จริดา สันธิติพงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จุไรรัตน์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.ปาริฉัตร มาน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เดือนนภา แพงมี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
พิสชา แสนแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ญาณิสา ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดอกอ้อ ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทรานิษพ์ แสนตากร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สุพัชรี เนียมบุญนำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญศิริ ยกทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรพรรณ ศุภดิษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรสวรรค์ เอี่ยมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุทธิสา บุญมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จิดาพร อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กาญจนา เกษร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จันทร์หอม บุญญเมธานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วิเชียร ไพบูลย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางจันทร์แรม ยอดเทศ  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ขนิษฐา แพบัว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
วัฒนชัยมั่นคง สนั่น  
เภสัชกร ชำนาญการ
ศิวาภรณ์ นิมิตร  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
ศิริพร มีเย็น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุกัญญา โพธิ์หวี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
เดือนเพ็ญ หงษ์ยนต์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นุชนาฎ อุตมกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันวิศาข์ สุภาพ  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
ปิยนุช อินต๊ะขัติ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุธีร์ ช่างเจรจา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นารีรัตน์ คำจุลฬา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ประทุมทิพย์ วัชรนันทวิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมลมาศ ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จินดามณี มหบุญพาชัย  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
โยทะกา อึ้งชัยพงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
บุญพร้อม ไพรงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
เยาวลักษณ์ บุญยะนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อรพินท์ วันศิริสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
บังอร อำไพวัชรากุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุจิรา เรืองวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อลิสา ขำศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฟื่องฟู วรเชษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
เพชรรัตน์ สะลีมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ คำสุม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุวิตตา ชัยแสงแก้ว  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
น.ส.วิมล มะลิพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดวงเดือน วิจารณปัญญา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อมเรศ ทองดีเล็ก  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษกร สุขอ้น  
แพทย์แผนไทย
ธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
นิจทิวา นึกรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพย์วรินทร ทิพย์ภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุไรรัตน์ ไทพาณิชย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชนนิกานต์ ทิมณี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
แสงจันทร์ สุวรรณเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.วาทินี เกษี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วริฏฐา ศรทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ทิพย์เกษร เจริญศุภสิน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
บุญธรรม จารุจิตร์  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
จันทร์ทิวา โพธิ์เดช  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
เพชรรัตน์ บัวคลี่  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รวิประภา นิลสกุล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
พิมพาพร ไม้แดง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อัญญรัตน์ เกษรทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยธิดา พุ่มหมอก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เพชรรัตน์ ฉัตรกาญจนากูล  
เภสัชกร ชำนาญการ
สัญญา ปัญญาที  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
น้อย ส่องแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
Sasiwimol Songyou  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ
อาภาภรณ์ พลาพล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วัชรี บางพาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรัตน์ ธรรมวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document