สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 86 คน
มีรูปประจำตัว 69 คน
สุทัน เย็นอ่อน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุทิศา วรุณสุภัค  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
พิวิช มธุรส  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
บัวคำ ซาพิมพ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สุวนันท์ กันยาบุญ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
พิชชา ธรรมจักร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อลิษา มหาคุต  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ไพรวัลย์ ใจดำ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
สุวนันท์ กันยาบุญ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
ยลดา พุทธโคตร  
พยาบาลวิชาชีพ
ขนิษฐา ทะวะวงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิตติชัย กาฬมณี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
อภิญญา ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจมาตย์ จินทรา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สายชล จันปอภาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันท์นลิน งามวงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปัทเวษ ศิริธนัฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐพร ร่มโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อุษณีย์ นุชแม้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิลานุกรม จิตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขวัญเรือน โกล่า  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วัชรานันท์ จ้นทโรภาส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรณิกา ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศรีนวล ขุนพิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนงค์ เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วาสนา บุญศรีพิรัตน์  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุนีย์ มนทการติวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัฐชัย สามล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
รัตติยาภรณ์ คชภูมิ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
แสงดาว ไวธัญกิจ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ศศิธร แก้วศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรณิการ์ บุญศรี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นงนุช จันทร์พุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมร เทศแก้ว  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
ละออ ศิลานุกรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางธิดารัตน์ เจเถื่อน  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
ณรงค์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
สุนิษา ศรีทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นภาพร บุญยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลภรณ์ สีแตง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กานดา ดิษสวน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
อำไพพร ธูปส้มซ่า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
จันทนา วิมลจิตรสอาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รจนี ฮอพานิชวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วิภาวรรณ ชัยแสงแก้ว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ขันกสิกรรม ปฐมพงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อัจฉรา ไชยชนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยวรรณ ประดิษฐ์กุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อรวรรณ สามงานเสือ  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
ทวิชาพร หุ่นนอนไพร  
เภสัชกร ชำนาญการ
อ้อยใจ วังนาค  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
จารุวรรณ แสนมี  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ฐิติรัตน์ อ้ายแก้ว  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นวรัตน์ อนุเพชร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุชีรา เซ็นน้อย  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริกัญญา พัฒนาประทีป  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปิยะมาศ บุญเพ็ง  
เภสัชกร ชำนาญการ
เดือนแรม ศรีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ทับทิม อนุสรณ์ประดิษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หมู่ศิริ พัชรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สกานต์ สุขิณี  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
วาปี ติณรัตน์  
เภสัชกร ชำนาญการ
อินทร์แก้ว กาญจนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรินทร เซียมขุนทด  
พนักงานพิมพ์ดีด
ระเด่น โตโทน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุพัฒชา พุ่มใย  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลลิตภัทร ม่วงกลาง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ฑิฆัมพร กระจิวผา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นวพล ประสิทธิเมตต์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ไพโรจน์ เกตุแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ญาณิดา กล่อมเกลี้ยง  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พรพรรณ จันทร์ภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ประพันธ์ สุวัฒนารักษื  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
จักริน กันทา  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติการ
รจนา อาจจำนงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงเนตร ทาจวง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เคลือวัล ขนิษฐา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สามณี ปิยะวงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เบญจมาศ อินทร์สวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มัลลิกา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อรสา ลำจะเรา  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
อำพร พรมจันตา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สมมาศ พวงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document