สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 73 คน
มีรูปประจำตัว 63 คน
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งนภา นิธิมณีรัตน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จินตนา ด่านปาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เมธาวี ปรักมานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เกศณี บุญเกิด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนาภรณ์ สนธิ์สุพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ชบา ไชยเชษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
รวิชา มีมุข  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
นฤมล บุญลือ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ทิพาภรณ์ พงษ์ศรี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ลัดดา แสงเทียนมงคล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
รัชดาภรณ์ สีใส  
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.รักษวดี นานานพนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ธนกมล ล้ำเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
หนึ่งฤทัย พินิจพลนิกร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณิชนันท์ บังควร  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ธนาภรณ์ สนธิ์สุพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณรงค์ แก้วบุญนำ  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
จารินี บัวกล้า  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีนา จันทร์เล็ก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนี อำนวยพันธ์วิไล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document