สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 83 คน
มีรูปประจำตัว 57 คน
นายศรัญญู มีเเสง  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติการ
ศิริกรณ์ ทิพย์กาวิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ประภัสสร พรหมเมตตา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุจินดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สระแก้ว ศิริกานต์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญาภา พันทองหล่อ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วริษา วงค์เวียน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
คริษฐา ธารีกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นสจิราภรณ์ ศรีม่วงวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นิภารัตน์ สาคำ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุพิชญา ไม้หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อนุศักดิ์ จันทร์เที่ยง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กรรณิการ์ ตลับทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิไล แสนยาเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อดิศักดิ์ บุปผาพ่วง  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
พรรณิภา เอี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วาสนา กลิ่นชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document