สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 57 คน
มีรูปประจำตัว 51 คน
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
มณฑาทิพย์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ไพรวรินทร์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปาลิตา เชยสระน้อย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กาญจณี ฉายภิรมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณภา กล้าหาญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุวิจักขณ์ ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ณัฐนิช คำพุฒ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
กรกมล มากประเสริฐ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ศิรประภา เนื้อไม้  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ณัฐพร ประจันตะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สร้อยพรม ยาหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อรสา สีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นิตยา พูลเขียว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีรญา สุราฤทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิราวดี พัชนี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปรีชาชาญ ศุภลักษณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ณัฐนิชา ศักดิ์ศรี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
นางสาวสุณิสา พลขันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฤชนก แพงวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


Untitled Document