สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 28 มกราคม 2563
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
สถิติผู้เข้าชม

website counter

Untitled Document
 
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย”
   วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย” ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ ในการนี้นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุข นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมพิธีเปิด อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในภาครัฐ องค์กรเอกชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดำเนินการแบบบูรณาการ จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาค มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน” นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “ การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกระดับภูมิภาค และเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของเครือข่ายแพทย์แผนไทยในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 และเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 18 จังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 – 27มกราคม 2563 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการตรวจรักษาโรค (ฟรี) ด้วยการแพทย์แผนไทย เช่น ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ การตรวจรักษาโรค (ฟรี) ด้วยการแพทย์แผนจีน เช่น การฝั่งเข็ม การครอบแก้ว(โดยวิชาชีพแพทย์แผนไทยและวิชาชีพแพทย์แผนจีน)การสอนและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น การทำยาลม การทำน้ำมันไพล การทำยาดมส้มโอมือ การทำพิมเสนน้ำ การทำลูกประคบ ฯลฯ การอบรมระยะสั้น เช่น การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การนวดปรับสมดุลชีวิต การออกบูธและการจัดนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร จำนวน 45 บูธ อาทิเช่น การบำบัดอาการอยากบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย , การดูแลผู้สูงอายุด้วยหลักการแพทย์แผนไทย , สมุนไพรในโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การประกวดผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย (Poster Presentation) ประเภทงานวิจัยและประเภทงานนวัตกรรม ของเครือข่ายแพทย์แผนไทย จำนวน 27 ผลงาน การแข่งขันปรุงอาหารจากสมุนไพร การตอบปัญหาด้านการแพทย์แผนไทยชิงรางวัลสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกวัน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของดี ของเด่นจากเครือข่ายจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 33 ร้าน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติและนักวิชาการ และยังมีการให้คำปรึกษาการอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ และให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนต่อในด้านการแพทย์แผนไทยจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนจากสภาการแพทย์แผนไทย
โพสต์ : 27-01-2020,11:36 น. (7 รูป » 14 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
โพสต์ : 21-01-2020 (6 รูป » 47 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้รับเงินอุดหนุนลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ให้เงินอุดหนุน พร้อมด้วยพยานของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายณรงค์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนางมรกต สมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานสาธารณสุขโดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ให้เงินอุดหนุนได้ให้เงินอุดหนุนจำนวน 4,130,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โพสต์ : 14-01-2020 (5 รูป » 91 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอสวดมนต์ ชั้น 3 วัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีพระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด วัดพัฒนราษฎร์บำรุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ บรรยายธรรมเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดกำแพงเพชร” และนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อน พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการประชุมวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก รุ่นที่ 1 ของทุกอำเภอ จำนวน 40 รูป พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอที่เป็นคู่เครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 40 คน
โพสต์ : 13-01-2020 (5 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” สร้างความตระหนักการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลพรานกระต่าย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย จำนวนทั้งสิ้น 300 คน
โพสต์ : 10-01-2020 (7 รูป » 53 view) อ่านเพิ่ม

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

22-01-2563
ข้อพึงปฏิบัติทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท    (31 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
21-01-2563
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน    (31 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
20-01-2563
เชิญชวนร่วมรำพุทธบูชา นบพระบรมธาตุ เนื่องในงานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพ...    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
14-01-2563
สุลต่านแห่งโอมานเสด็จสวรรคต ( สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด )    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
14-01-2563
โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ฯ    (26 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-12-2562
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน  (85 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
11-11-2562
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (38 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
13-09-2562
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง...  (59 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)
13-09-2562
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ...  (65 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1828 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1672 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2648 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (10729 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (2325 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-01-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ...    (216 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
10-01-2563
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน    (124 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
08-01-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน    (181 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
27-12-2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน    (198 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
17-12-2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการ...    (488 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

16-01-2563
เขตสุขภาพที่ 3 เชิญสมัครเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ปีงบประมาณ 2563    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
09-01-2563
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...    (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
08-01-2563
กองการแพทย์ทางเลือกรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
27-12-2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอบรมการพัฒนาบุคลากร    (69 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
23-12-2562
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและ...    (61 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
27-01-2020(1 วัน)DFหมู่ที่ 23 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
5 23-04-2562 EP-Lymphnode บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
6 02-05-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
7 09-09-2562 New M+ บ.ตะแบกงาม หมู่ที่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษ  ดอนแตง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
8 13-09-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
9 04-10-2562 EP-Lymphnode บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
10 13-10-2562 New M+ บ.คลองขลุง หมู่ที่ 02 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
11 06-11-2562 EP-Meningitis บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
12 20-11-2562 Relapse บ.เนินพลับ หมู่ที่ 03 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
13 29-11-2562 New M- บ.นิคม หมู่ที่ 05 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพง  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
14 03-12-2562 New M+ บ.นิคม หมู่ที่ 05 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพง  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
15 13-12-2562 New M- บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
16 17-12-2562 New M+ บ.ท่ามะเขือ หมู่ที่ 02 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง  ท่ามะเขือ ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
17 27-12-2562 New M+ บ.วังยาง หมู่ที่ 01 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแ  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
18 25-01-2563 New M+ บ.ปางลับแล หมู่ที่ 04 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำ  หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต.  คลองลาน ,รพช.

16-01-2563
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562    (29 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562    (68 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-11-2562
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562    (182 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-10-2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (141 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-09-2562
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562    (157 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
19-08-2562
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2562    (160 View) 
โพสต์โดย ( )
18-07-2562
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562    (203 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-06-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562    (226 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562    (290 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (318 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (322 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (364 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (440 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (480 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (527 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (532 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (504 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (582 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (604 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (594 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (620 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (730 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (852 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (977 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (1046 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (1201 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (1131 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (1152 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1389 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1274 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1427 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1309 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1412 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

ลงทะเบียนโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

ผู้สมัครของครอบครัว

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

ชมรมออกกำลังกาย

สสจ./รพ./ศูนย์อนามัย/หน่วยงานต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐    are Onlines
Untitled Document