สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชม

website counter

Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563
   วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 6 ประเด็นหลัก (พัฒนาการเด็ก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ ระบบปฐมภูมิ และระบบ MIS) พร้อมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
โพสต์ : 30-07-2020,15:10 น. (3 รูป » 38 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานอนุรักษ์ธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เวลา 08.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 10.15 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 29-07-2020 (14 รูป » 29 view) อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการ“ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในเดือนมหามงคล
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทั้งนี้ โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า มีเป้าหมายปลูกป่าทั่วประเทศ รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปี พ.ศ.2563-2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น
โพสต์ : 24-07-2020 (8 รูป » 26 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมวิทยากรตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน วิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยน และใช้เป็นเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประเมินตนเอง และตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบำบัดฟื้นฟูให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดให้สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตระหนักในคุณค่าของตนเอง กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ และกลับคืนสู่ครอบครัว สังคม ได้อย่างปกติสุข
โพสต์ : 23-07-2020 (6 รูป » 45 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 นำโดย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมควบคุมประพฤติ ประธานคณะกรรมการ นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และนายนิธิศ ภู่ชัย ผู้อำนวยการการติดตามและประเมินผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ เวลา 15.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานจริงในพื้นที่โดยมีคะแนนเต็ม จำนวน 50 คะแนน ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนการประเมินผลระดับประเทศ ประจำปี 2563
โพสต์ : 20-07-2020 (5 รูป » 43 view) อ่านเพิ่ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม ผ่านระบบ Zoom สสจ.
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

29-07-2563
ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม    (53 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
29-07-2563
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ    (51 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
22-07-2563
การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓    (82 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
22-07-2563
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร    (54 View) 
โพสต์โดย ผู้บริหารระดับจังหวัด (ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล)
20-07-2563
จุลสารข่าววินัย     (48 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

30-06-2563
ประกวดราคา ซื้อสระว่ายน้ำขนาดใหญ่  (14 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
15-06-2563
ประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส 10 %   (20 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
15-06-2563
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาสระน้ำ  (25 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (มณฑล วิมล)
21-05-2563
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Phase 1 and Phase 2) ที่โรงพยาบาลพรานกระต่า...  (28 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (2139 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1976 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2928 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (10969 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (2588 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

20-03-2563
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (618 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
28-02-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปร...    (429 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-02-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชนก กร...    (408 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
21-02-2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ...    (401 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
30-01-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ...    (496 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

01-06-2563
การบรรยายถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook     (173 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
24-04-2563
หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป ปีการศึกษา 2563    (226 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
06-03-2563
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท    (208 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
27-02-2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562     (211 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
24-02-2563
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ    (184 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
04-08-2020(0 วัน)DFROหมู่ที่ 11 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย พรานกระต่าย ,รพช.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปางมะนาว ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน คลองลาน ,รพช.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน คลองลาน ,รพช.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 01 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร สหกรณ์ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 09 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร น้ำดิบ ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 04 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.กำแพงเพชร ,รพท.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 07 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู ,สอ.ต.ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
04-08-2020(0 วัน)DFหมู่ที่ 20 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี หนองชุมแสง ,สอ.ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
04-08-2020(0 วัน)DFROหมู่ที่ 15 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.ลานกระบือ ,รพช.
23-07-2020(12 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.คลองขลุง ,รพช.
30-07-2020(5 วัน)DFหมู่ที่ 03 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย คุยป้อม ,สอ.ต.พรานกระต่าย ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
3 18-01-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 17-03-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
5 23-04-2562 EP-Lymphnode บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
6 02-05-2562 New M+ บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
7 13-09-2562 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
8 04-10-2562 EP-Lymphnode บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
9 13-10-2562 New M+ บ.คลองขลุง หมู่ที่ 02 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
10 06-11-2562 EP-Meningitis บ.เด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
11 13-12-2562 New M- บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
12 13-01-2563 EP-Pleuritis บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
13 05-03-2563 New M- บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
14 09-04-2563 EP-Pleuritis บ.ซับใหญ่ หมู่ที่ 09 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.  หินดาต ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
15 20-07-2563 Relapse บ.หนองหลวง หมู่ที่ 05 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ  หนองหลวง ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.

14-07-2563
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563    (46 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
11-06-2563
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563    (125 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
12-05-2563
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563    (141 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
13-04-2563
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563    (162 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-03-2563
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563    (174 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-02-2563
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563    (186 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-01-2563
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562    (185 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562    (240 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-11-2562
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562    (363 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-10-2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (334 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-09-2562
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562    (352 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
19-08-2562
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2562    (321 View) 
โพสต์โดย ( )
18-07-2562
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562    (366 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-06-2562
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562    (391 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562    (462 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562    (476 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-03-2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    (490 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-02-2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562    (532 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (630 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (650 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (698 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (757 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (672 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (754 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (785 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (786 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (775 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (901 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (1016 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (1159 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (1246 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (1380 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (1294 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (1393 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (1539 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (1486 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1612 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (1475 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1593 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

ลงทะเบียนโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

ผู้สมัครของครอบครัว

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

ชมรมออกกำลังกาย

สสจ./รพ./ศูนย์อนามัย/หน่วยงานต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐    are Onlines
Untitled Document