ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลลานกระบือ “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” ณ โรงพยาบาลลานกระบือ ในการนี้ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี โดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ กล่าวรายงาน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานที่ให้บริการตรวจรักษาสำหรับประชาชนในเขตอำเภอลานกระบือ และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัว ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด จึงได้บริจาคเงินจำนวน 20 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลลานกระบือ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง แบบ 2 ชั้น โดยใช้ชื่ออาคารว่า “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1”
156 view