ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคิวผู้รับบริการ ระบบ HIS Gateway ระบบ Health For You (H4U) และระบบ Logistic ยาสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคิวผู้รับบริการ ระบบ HIS Gateway ระบบ Health For You (H4U) และระบบ Logistic ยาสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้บริการและการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
138 view