ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลกำแพงเพชรทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (Smart Hospital)
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Hospital ณ ตึกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 และนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในพิธี โรงพยาบาลกำแพงเพชรมุ่งมั่นการพัฒนาให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการทำงานในปีงบประมาณ 2562 จัดทำโครงการ Smart Hospital ได้แก่ OPD Paperless และIPD Paperless โดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมจากระบบค้นเอกสารและแฟ้มประวัติผู้ป่วยไปสู่ระบบไร้เอกสารทั้งผู้ป่วนอกและผู้ป่วยใน มีการเชื่อมโยงของข้อมูลในทุกแผนกของโรงพยาบาล ผลลัพธ์ที่ได้คือ การลดระยะเวลารอคอย ลดภาระงานของบุคคลกร ลดการสูญหายของเวชระเบียน ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร ทำให้ความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้เริ่มเปิดดำเนินการที่หอผู้ป่วยเด็กล่างและจะพัฒนาให้เต็มพื้นที่ทุกหอผู้ป่วยภายในปีงบประมาณ 2563
194 view