ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ครั้งที่ 29/2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 29/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มงานใน 6 ประเด็น คือ พัฒนาการเด็ก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ (ติดบ้านติดเตียง) ระบบปฐมภูมิ และระบบ MIS
129 view