ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 นำโดย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมควบคุมประพฤติ ประธานคณะกรรมการ นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และนายนิธิศ ภู่ชัย ผู้อำนวยการการติดตามและประเมินผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ เวลา 15.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานจริงในพื้นที่โดยมีคะแนนเต็ม จำนวน 50 คะแนน ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนการประเมินผลระดับประเทศ ประจำปี 2563
86 view