ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมวิทยากรตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน วิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยน และใช้เป็นเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประเมินตนเอง และตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบำบัดฟื้นฟูให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดให้สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตระหนักในคุณค่าของตนเอง กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ และกลับคืนสู่ครอบครัว สังคม ได้อย่างปกติสุข
100 view