ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 6 ประเด็นหลัก (พัฒนาการเด็ก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ ระบบปฐมภูมิ และระบบ MIS) พร้อมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
110 view