ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563