สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกำแพงเพชร
สายตรงฝ่ายต่างๆ
Operator
055705186
Operator
055705188
เลขาฯ
055705201
FAX(เลขาฯ)
055705200
คุ้มครองผู้บริโภค
055705197
นิติการ
055705195
ประกันสุขภาพ
055705196
ทรัพยากรบุคคล
055705199

เบอร์ต่อภายใน

สำนักงานเลขาฯ
111
ห้อง นวก.สส.ชช.(ส)
139
หน.กลุ่มบริหาร
112
งานสารบรรณ
165
งานการเงิน&บัญชี
106,107
งานพัสดุ
114,224,220
กลุ่มงานบริหาร
105
ห้องประชุมวิชปราการ(201)
201
พขร.
199
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
126,127,176
ศูนย์ข้อมูลฯ & IT
125
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
136,137
กลุ่มนิติการ
301,113
กลุ่มงานควบคุมโรค
130,131
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
122,123,118
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
146,333
กลุ่มงานทันตฯ
150
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
190,110
กลุ่มงานพัฒนาฯ
306,228,119
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
133,129
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
171,147
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
148

Untitled Document