อา, 21 กรกฎาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
21-07-2019(0)DF01อ่างทองเมืองกำแพงเพชร ปากอ่าง ,สอ.ต.
21-07-2019(0)DF05พานทองไทรงาม บ่อแก้ว ,สอ.ต.
21-07-2019(0)DF05ทรงธรรมเมืองกำแพงเพชร ทรงธรรม ,สอ.ต.
21-07-2019(0)DF06สระแก้วเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.
20-07-2019(1)DHF01สลกบาตรขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.
19-07-2019(2)DF06คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
19-07-2019(2)DFRO05ห้วยยั้งพรานกระต่าย หนองหัววัว ,สอ.ต.
18-07-2019(3)DHF11วังไทรคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 403,276 ครั้ง
ขณะนี้ 8 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

สรุปผลความทันเวลาในการรับแจ้งผู้ป่วยของหน่วยงานทั้งหมด

อำเภอเปอร์เซ็นต์ความทันเวลา (ภายใน 1 วัน)
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

85.27% 3404/3992

6202 ไทรงาม
 

71.90% 302/420

6203 คลองลาน
 

91.41% 500/547

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

77.56% 394/508

6205 คลองขลุง
 

66.34% 410/618

6206 พรานกระต่าย
 

87.31% 936/1072

6207 ลานกระบือ
 

81.11% 498/614

6208 ทรายทองวัฒนา
 

77.27% 272/352

6209 ปางศิลาทอง
 

89.33% 385/431

6210 บึงสามัคคี
 

62.30% 76/122

6211 โกสัมพีนคร
 

92.45% 465/503

รวมทั้งจังหวัด
 

83.26% 7642/9179

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ