อา, 21 กรกฎาคม 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
20-07-2019(1)DHF01สลกบาตรขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.
19-07-2019(2)DF06คลองขลุงคลองขลุง คลองขลุง ,รพช.
19-07-2019(2)DFRO05ห้วยยั้งพรานกระต่าย หนองหัววัว ,สอ.ต.
18-07-2019(3)DHF11วังไทรคลองขลุง ช้างคับ ,สอ.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 403,260 ครั้ง
ขณะนี้ 4 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 7 วันขึ้นไปและมีการตอบรับ)
อำเภอ
 
ความครบถ้วน
 
ทันเวลา 7 วันจากครั้ง 1
6201 เมืองกำแพงเพชร
 

96.85% 768/793

 

80.58% 639/793

6202 ไทรงาม
 

91.19% 207/227

 

85.02% 193/227

6203 คลองลาน
 

76.24% 77/101

 

54.46% 55/101

6204 ขาณุวรลักษบุรี
 

95.79% 91/95

 

84.21% 80/95

6205 คลองขลุง
 

93.86% 214/228

 

67.98% 155/228

6206 พรานกระต่าย
 

90.39% 254/281

 

66.55% 187/281

6207 ลานกระบือ
 

93.33% 168/180

 

88.89% 160/180

6208 ทรายทองวัฒนา
 

100.00% 99/99

 

76.77% 76/99

6209 ปางศิลาทอง
 

74.44% 99/133

 

64.66% 86/133

6210 บึงสามัคคี
 

95.83% 46/48

 

64.58% 31/48

6211 โกสัมพีนคร
 

95.74% 90/94

 

67.02% 63/94

รวมทั้งจังหวัด
 

92.72% 2113/2279

 

75.69% 1725/2279

:: คลิ๊กที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายหน่วยบริการ