สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสจ.กำแพงเพชร
  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PDF 2.63MB, 72 view)
โพสต์เมื่อ 2020-12-07 11:55:31น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  2. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (PDF 0.71MB, 58 view)
โพสต์เมื่อ 2020-12-03 16:37:57น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  3. จ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง (PDF 0.72MB, 70 view)
โพสต์เมื่อ 2020-11-30 17:05:55น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  4. ก่อสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (PDF 0.72MB, 56 view)
โพสต์เมื่อ 2020-11-30 17:05:01น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  5. จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง งบประมาณรายจ่ายปร (PDF 0.73MB, 78 view)
โพสต์เมื่อ 2020-11-30 17:04:14น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  6. ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร แบบเลขที่ 8732 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพ (PDF 0.72MB, 88 view)
โพสต์เมื่อ 2020-11-12 13:29:50น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  7. จ้างเหมาย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500-600 KVA จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 500-630 KVA จำนวน 1 เครื่อง และสายเคเบิ้ลอากาศ จากที่เดิมไปติดตั้งยังที่ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการย้าย การติดตั้ง (ตามประมาณการ (PDF 0.76MB, 116 view)
โพสต์เมื่อ 2020-11-03 16:59:32น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  8. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 1 งาน ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปี (PDF 0.72MB, 164 view)
โพสต์เมื่อ 2020-09-02 17:46:32น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  9. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสระน้ำขนาดใหญ่ (PDF 0.74MB, 288 view)
โพสต์เมื่อ 2020-06-24 16:02:33น. โดย มณฑล วิมล
  10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง (PDF 0.31MB, 290 view)
โพสต์เมื่อ 2020-05-21 09:07:12น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  11. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ (PDF 0.63MB, 300 view)
โพสต์เมื่อ 2020-05-15 13:36:12น. โดย มณฑล วิมล
  12. ประกาศเผยแพร่แผนงบประมาณปี พ.ศ.2563 (PDF 12.49MB, 324 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-19 15:41:46น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  13. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 2 รายการ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 331 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:54:47น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  14. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม (PDF 0.06MB, 318 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:53:37น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบล (PDF 0.06MB, 281 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:52:05น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  16. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่า (PDF 0.06MB, 277 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:51:09น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  17. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง (PDF 0.06MB, 276 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:49:57น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  18. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบ (PDF 0.06MB, 305 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:48:24น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  19. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำ (PDF 0.06MB, 293 view)
โพสต์เมื่อ 2020-02-14 16:47:03น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  20. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF 1.56MB, 350 view)
โพสต์เมื่อ 2019-12-16 10:46:34น. โดย มณฑล วิมล
  21. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (PDF 1.08MB, 352 view)
โพสต์เมื่อ 2019-12-11 09:37:20น. โดย มณฑล วิมล
  22. จัดจ้างปรับปรุงไฟฟ้า (Phase 1) และ (Phase 2) ที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 ไม่เ (PDF 0.05MB, 341 view)
โพสต์เมื่อ 2019-11-26 13:45:36น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  23. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.63MB, 359 view)
โพสต์เมื่อ 2019-11-11 15:26:40น. โดย มณฑล วิมล
  24. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (2รายการ) (PDF 1.03MB, 453 view)
โพสต์เมื่อ 2019-07-31 11:56:05น. โดย มณฑล วิมล
  25. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.52MB, 420 view)
โพสต์เมื่อ 2019-07-24 11:01:11น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PDF 0.10MB, 459 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-18 14:37:50น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  27. ประกาศแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง (PDF 1.42MB, 446 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-12 12:50:56น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  28. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (PDF 1.02MB, 540 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-22 13:12:13น. โดย
  29. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (PDF 1.00MB, 574 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-14 11:56:51น. โดย มณฑล วิมล
  30. แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงครั้งที่ 1 (PDF 2.69MB, 556 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:59:29น. โดย มณฑล วิมล
  31. แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบำรุง (PDF 0.83MB, 541 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:58:47น. โดย มณฑล วิมล
  32. ประกาศเผยแพร่แผ่นรถพยาบาล 3 คัน (PDF 0.78MB, 551 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-08 11:27:58น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  33. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ช้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตาร (PDF 0.07MB, 594 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:18:39น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  34. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก (PDF 0.06MB, 586 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:17:09น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  35. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 68.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหว (PDF 0.06MB, 554 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:16:12น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  36. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 567 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:15:07น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  37. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างรถพยาบาล รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.59MB, 573 view)
โพสต์เมื่อ 2018-12-03 14:22:02น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  38. ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ (PDF 2.30MB, 1120 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:58:40น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  39. ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 500 กิโลวัตต์ (PDF 0.67MB, 826 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:54:39น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  40. ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.10MB, 620 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:51:13น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  41. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8732 +อสก. 53/มิ.ย./58 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโก (PDF 0.06MB, 655 view)
โพสต์เมื่อ 2018-08-14 14:07:42น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  42. รายงานการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (PDF 1.30MB, 676 view)
โพสต์เมื่อ 2018-05-23 09:51:01น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  43. แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล (PDF 2.26MB, 675 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-23 16:30:44น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  44. แผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง (PDF 0.16MB, 668 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-03 18:15:55น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  45. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.65MB, 689 view)
โพสต์เมื่อ 2018-03-06 09:14:35น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  46. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PDF 0.64MB, 657 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-28 11:40:55น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  47. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ (Roll Up) (PDF 0.66MB, 667 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-16 14:26:06น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  48. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ (PDF 0.65MB, 709 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:51:58น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  49. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (PDF 0.65MB, 695 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:50:58น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  50. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและแบบคัดกรอง (PDF 0.65MB, 698 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 14:17:21น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  51. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลคลองลาน จำนวน 1 แห่ง (PDF 0.06MB, 730 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:22:28น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  52. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PDF 0.06MB, 669 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:21:44น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  53. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางเดินเชื่อมและทางลาดที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (PDF 0.62MB, 699 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 11:53:18น. โดย พัชโลม สัญญะวิชัย
  54. ประกาศเผบแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทพ.ศ.2561 (PDF 1.37MB, 686 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 09:25:29น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  55. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.23MB, 1357 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:50น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  56. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.22MB, 694 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:02น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  57. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 752 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:16:48น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  58. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 654 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:13:15น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  59. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 633 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:09:11น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  60. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 649 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:57น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  61. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 592 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:45น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  62. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 604 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:23น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  63. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 618 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:09น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  64. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 627 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:07:32น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  65. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 640 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:06:28น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  66. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ?้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 1.34MB, 625 view)
โพสต์เมื่อ 2017-08-24 10:26:12น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  67. เผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (PDF 4.51MB, 677 view)
โพสต์เมื่อ 2017-07-31 15:10:39น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  68. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเพิ่มเติม ปี 2560 (PDF 0.18MB, 673 view)
โพสต์เมื่อ 2017-05-24 15:22:19น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  69. ประกาศแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม (PDF 0.24MB, 772 view)
โพสต์เมื่อ 2016-11-11 16:35:54น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  70. ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้องบลงทุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PDF 1.21MB, 808 view)
โพสต์เมื่อ 2016-10-17 16:41:11น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 5 คัน งบโควิด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 5 คัน งบโควิด
ประกาศเมื่อ : 2021-06-01 14:56:07 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ��.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (8.66 MB, ดู 92 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:10:45 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (3.80 MB, ดู 81 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-21 09:10:14 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศผู้ช.PDF (0.47 MB, ดู 79 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-06-05 16:53:50 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานผล.PDF (1.80 MB, ดู 90 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-06-05 16:54:10 น.)
test
testtesttesttest
ประกาศเมื่อ : 2021-05-27 15:04:00 น. โดย นันทิชา พุ่มใย
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ��.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (1.66 MB, ดู 87 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-15 13:38:00 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่าง.PDF (5.11 MB, ดู 73 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-15 13:38:44 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (0.90 MB, ดู 75 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-05-20 09:05:00 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเมื่อ : 2020-03-24 15:01:24 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ��.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางวั.PDF (0.76 MB, ดู 101 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:05:15 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศวังต.PDF (0.78 MB, ดู 98 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:03:17 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ผู้ชนะวังต.PDF (0.05 MB, ดู 93 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:04:41 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานวังต.PDF (0.25 MB, ดู 96 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:05:01 น.)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเมื่อ : 2020-03-24 14:54:27 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ��.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางคล.PDF (0.76 MB, ดู 94 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:05:46 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศคลอง.PDF (0.79 MB, ดู 82 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:03:37 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ผู้ชนะคลอง.PDF (0.05 MB, ดู 96 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:05:32 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานคลอง.PDF (0.23 MB, ดู 89 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:05:49 น.)
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพ
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5337/32 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเมื่อ : 2020-03-24 14:52:55 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ��.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางน้.PDF (0.77 MB, ดู 80 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:06:26 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศเชิญชวน : ประกาศน้ำด.PDF (0.79 MB, ดู 83 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-03-24 15:04:04 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ผู้ชนะน้ำด.PDF (0.05 MB, ดู 103 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:06:14 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานน้ำด.PDF (0.26 MB, ดู 92 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2020-04-02 15:06:30 น.)
 
 
Untitled Document