สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Topผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (1)

นายแพทย์อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (2)

นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (3)

นางมลวิภา กาศสมบูรณ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (4)

นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (5)

นายสัญญา ไม้หอม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (6)


Untitled Document