สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร*หัวหน้ากลุ่มงาน นายสัญญา
ไม้หอม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางจำรัส
พจนพาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางมยุรี
กุรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางวันเพ็ญ
มากสุวรรณ
แม่บ้าน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางวันเพ็ญ
กลัดภิบาล
พนักงานวิทยุ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาวปทุมวดี
ศรีสวัสดิ์มงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาวระพีพร
ศรีขจร
พนักงานบริการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาววันดี
ป่าทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายชัยดิเรก
แก่งศิริ
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายธิเบตธ์
แก้วน้อย
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายมานพ
เอี่ยมสอาด
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายยอดรัก
อุปนันชัย
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายวราพงษ์
จีนสีคง
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายวัลลพ
คชฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายสุชาติ
วีระทอง
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายเสฎฐวุฒิ
บุญมา
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายเสทือน
สุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

*หัวหน้างาน นางพรพรรณ
ระฆัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี


นางศรัญญา
อ่วมสถิตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี


นางสาวณัจฉรียา
กำแพงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี


นางสาวปนัดดา
แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี


นางสาวมัตติกา
พุทธา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานการเงินและบัญชี


นางสาววิสาข์
คูณสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี


นางสาวอรนุช
ญาติณวงษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี

*หัวหน้างาน นายวิเชียร
กาศสมบูรณ์
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นางสาวดวงใจ
นุสิทธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นางสาวพัชโลม
สัญญะวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นางสาวสุธาทิพย์
คำพวงวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นางสุภาวรรณ
จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายฉัตรชัย
อินพรหม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายพิชิต
โค้วสุวรรณ์
นายช่างโยธา
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายมณฑล
วิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง*หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวนงนวล
พูลเกษร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นางพรรัตน์
รอดเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นางสาวศรีรัตน์
สุขทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นายอิสระ
บุญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นางสาวชนิดา
วชิรบรรจง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นายอาทิตย์
บุญโพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นางสาวธนัชพร
พูลเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข*หัวหน้ากลุ่มงาน นางวิมานรดี
คงอรุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางจรรณ์จิฬา
โมราสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางรมณีย์
ศิริไพบูลย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางวรวรรณ
รินทพล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสาวรัตติกาล
เงาเพชร
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสาวสุกมล
สามเพชรเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นายศิลชัย
ทุ่งโพธิ์ตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ*หัวหน้ากลุ่มงาน นายวิราช
เกษอุดมทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นางสาวณัฏฐพัชญ์
สงวนศักดิ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการยุติเอดส์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นางสาวฤทัยรัตน์
เกตุไพบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นางสุรัสวดี
คำเพ็ญ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นายมนัส
สุขสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นายวันชัย
จำรัสศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นายอภิชาติ
กนกสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ*หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวลลิดา
แจ่มจำรัส
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


นางพัชรีพร
บุญรอด
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


นายภุชงค์
ชีวสิทธิรุ่งเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย*หัวหน้ากลุ่มงาน นายบุรี
คำเพ็ญ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นางณัฐญา
แก้วนำเจริญ
เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นางสาวดวงใจ
วิจารณปัญญา
เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นางสาวนันทนา
ตั้งสมคิด
เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นางสาวปวรินทร์
สุ่มมาตย์
เภสัชกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นายมานะ
วรรณกระจ่าง
เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นายสุรศักดิ์
จริยาสิริสุข
เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข*หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวใจทิพย์
สิงห์คาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางสาววันเพ็ญ
กฤติยรังสิต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางอำไพ
ขันธหัตถ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นายศตวรรษ
จันทร์งาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นายสันเพชร
บุญเนรมิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ*หัวหน้ากลุ่มงาน นางมลวิภา
กาศสมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางสาววิมลมาศ
มาป้อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางสาวหยาดพิรุณ
สีกล่อม
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางสาวสุกัญญา
คุณาเมือง
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางสาวอังศุมาลี
ศรีวิใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางสาวสุนิชา
ทาวงศ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ*หัวหน้ากลุ่มงาน นางกฤษณี
เฮงตระกูลเวนิช
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


นางสาวชุติมันต์
ปลอดภัย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


นายทัศนัย
พิลึก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข*หัวหน้ากลุ่มงาน นางรัชกร
อินพรหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางกวินนาฏ
จันทร์เส็ง
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางสาวธิดารัตน์
แก้วบัวดี
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุวรรณี
เมฆเรืองแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางสาวอมรรัตน์
กัลปพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นางสาวอารีรัตน์
ปิ่นจุไร
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นายฐนัตถ์
พันธุ์มี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นายบุญธรรม
มลเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล*หัวหน้ากลุ่มงาน นางมรกต
สมพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


นายกิตติ
แก้วบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


นายอภิชาติ
หุ่นเที่ยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


นายชัยทัต
ปัททุม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


นายภิภพ
แก่งศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย*หัวหน้ากลุ่มงาน นางมลุลี
แก้วหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นางพัชรนันท์
พงษ์ไทยสงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นางสาวน้ำค้าง
ฉ่ำสอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นางสาวปุณณภา
สวยแท้
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นางสาวมนัสนันท์
ผลานิสงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นายชาติชาย
ยืนยงพานิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นายณัฐกฤตย์
นิลาภรณ์
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นายณัฐพงศ์
วิมานสาร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นายภูวณัฏฐ์
ฤกษ์ดีทวีกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


นายศุภชัย
คำหนู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด*หัวหน้ากลุ่มงาน นางวัฒนา
นาคนาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นางนฤพร
สิริวานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นางสาวกัญญมาศ
อินจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นางอรุณวรรณ
เกษอุดมทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนางสาวจริยา
สิงห์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


นางสาวสันทนา
บุญอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


นายชวนากร
วรินทรโชคถาวร
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
สำนักเลขานุการและอำนวยการ*หัวหน้าศูนย์ฯ นายกฤษณะ
โมราสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเทวัน
คงสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายหลักเมือง
เอี่ยมสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวนันทิชา
พุ่มใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Untitled Document