สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


Untitled Document
วิสัยทัศน์ (Vision)
" ระบบสุขภาพชั้นนำ เมืองนวัตกรรมสุขภาพ ล้ำเลิศเทคโนโลยี ภาคีร่วมแรง คนกำแพงสุขภาพดี "
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบสุขภาพให้คุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล และจัดการสุขภาพตนเองได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร

R

Responsibility

H

Honesty

U

Unity