เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

1.
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 (652 หน้า, 5.5 MB)
ดาวน์โหลด
2.
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (นพ.วราวุธ ชื่นตา)
ดาวน์โหลด
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ  
3.
HT&DM
ดาวน์โหลด
4.
ยาเสพติด
ดาวน์โหลด
5.
IQ&EQ
ดาวน์โหลด
6.
Flow ติดตามเด็กเสี่ยงใหม่/ให้บริการเด็กวัยเรียน/พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด
กลุ่มงานควบคุมโรค  
7.
อุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด
8.
AIDS & TB
ดาวน์โหลด
9.
EOC
ดาวน์โหลด
10.
EPI
ดาวน์โหลด
11.
โรคติดต่อนำโดยแมลง
ดาวน์โหลด
12.
เด็กจมน้ำเสียชีวิต
ดาวน์โหลด
     
13.
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
14.
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
15.
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
ดาวน์โหลด
16.
ยุทธศาสตร์ People Excellence
ดาวน์โหลด
17.
ยุทธศาสตร์ Governance Excellence
ดาวน์โหลด
18.
ITA
ดาวน์โหลด
19.
ระบบการควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
20.
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลด
21.
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ดาวน์โหลด
22.
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ดาวน์โหลด
23.
การดำเนินงาน Service Plan จ.กำแพงเพชร ปี2561
ดาวน์โหลด
24.
IT
ดาวน์โหลด
25.
กลุ่มสตรี
ดาวน์โหลด
26.
กลุ่มเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด
27.
กลุ่มวัยเรียน
ดาวน์โหลด
28.
กลุ่มวัยรุ่น
ดาวน์โหลด
29.
กลุ่มวัยทำงาน
ดาวน์โหลด
30.
กลุ่มวัยสูงอายุ
ดาวน์โหลด