สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


 
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
หลวงบริรักษ์ คณานันท์
นพ.อนามัยจังหวัด
2
ชลอ จันทรประดิษฐ์
นพ.อนามัยจังหวัด
3
ประดิษฐ์ เทพพิทักษ์
นพ.อนามัยจังหวัด
4
อดุง เปรมัษเฐียร
นพ.อนามัยจังหวัด
5 เม.ย.74 -31 ธ.ค.03
5
บุญสม ผลดี
นพ.อนามัยจังหวัด
1 พ.ย.03 - 30 เม.ย.05
6
วิจิตร มุนินทร
นพ.อนามัยจังหวัด
1 ก.พ.05 - 9 พ.ย.10
7
อนันต์ ลาภสมทบ
นพ.อนามัยจังหวัด
16 ม.ค.11 - 31 พ.ค.16
8
ไชยทอง ไกรโชค
นพ.อนามัยจังหวัด
11 ม.ค.17 - 31 ม.ค.19
9
วิจิตร มุนินทร
นายแพทย์ใหญ่จังหวัด
1 มี.ค.19 - 31 ต.ค.19
10
เสริมศักดิ์ ศิริเวชสุนทร
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
1 พ.ย.19 - 2 พ.ย.22
11
กมล เสรยานนท์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
2 พ.ย.22 - 9 ส.ค.27
12
สะองค์ คชเสนี
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
11 ส.ค.27 - 2 ต.ค.30
13
ธงชัย เติมประสิทธิ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
12 ต.ค.30 - 10 ม.ค.32
14
วิจิตร มุนินทร
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
10 ม.ค.32 - 30 ก.ย.33
15
วีระ ภู่พัฒนกุล
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
1 ต.ค.33 - 14 พ.ค.37
16
ผจญ ศิริกาญจนพงศ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
14 พ.ค.37 - 30 ก.ย.38
17
ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
1 ต.ค.38 - 10 ก.พ.40
18
ชูชาติ พรนิมิตร
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
11 ก.พ.40 - 15 ก.ย.40
19
สมชาย โรจนรัตนางกูล
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
16 ก.ย.40 - 14 พ.ย.40
20
ชูรัตน์ คูสกุลรัตน์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
15 พ.ย.40 - 16 พ.ย.43
21
วิรัตน์ พุทธิเมธี
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
17 พ.ย.43 - 14 ก.พ.48
22
วิทยา ศุภรพันธ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
15 ก.พ.48 - 21 พ.ค.50
23
ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
22 พ.ค.50 - 10 ก.พ.56
24
วิวัฒ คำเพ็ญ
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
11 ก.พ.56 - 6 พ.ค.58
25
เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
7 พ.ค.58 - 7 ต.ค.60
26
วราวุธ ชื่นตา
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
8 ต.ค.60 - 1 เม.ย.62
27
ปริญญา นากปุณบุตร
นพ.สาธารณสุขจังหวัด
2 เม.ย.62 - ปัจจุบัน

Untitled Document