สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


คลองขลุง ,รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 11 แห่ง


11229 ไทรงาม ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 79 จาก 110 คน
โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 69 จาก 86 คน
โทรศัพท์ : 055862208
E-mail : pattamavate.siri@gmail.com
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 82 จาก 112 คน
โทรศัพท์ : 055769226
E-mail : kik.siwinee@gmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 117 จาก 144 คน
โทรศัพท์ : 055775765
E-mail : oesiri00@gmail.com
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 57 จาก 83 คน
โทรศัพท์ : 6926964956
E-mail : knat.happy@gmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 137 จาก 173 คน
โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
มีรูปประจำตัว 126 จาก 135 คน
โทรศัพท์ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 51 จาก 57 คน
โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : punn2600@gmail.com
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 138 จาก 165 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 63 จาก 73 คน
โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 40 จาก 71 คน
โทรศัพท์ : 055741788
E-mail :
11230 คลองลาน ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 98 จาก 139 คน
โทรศัพท์ : 055786262
E-mail : 099wangwong@gmail.com


Untitled Document