สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด
สสจ.กำแพงเพชร

ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCECERISE 2014 งานสารทไทยกล้วยไข new
แบบงบลงทุน  new
  Slide PowerPoint นำเสนอผู้ตรวจราชการเขต 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
  [ดาวน์โหลดไฟล์แบบ PPT 9 Mb] [ดาวน์โหลดไฟล์แบบ PDF 16 Mb]
  เพลงออกกำลังกาย 10 นาที่
  เอกสารประกอบการประชุม "ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว"
  เมื่อ 17 ตุลาคม 2555 [ดาวน์โหลดที่นี่ 97 Mb]
  เอกสารนำเสนอการตรวจราชการสาธารณสุขเขต 18 รอบที่ 2/2555
  แบบ Zip file [เอกสารสรุปผลงาน] [Powerpoint]
  สไลด์นำเสนอของ สอน.ไตรตรึงษ์ วันที่ 20 เมษายน 2555 
  เอกสารนำเสนอผู้ตรวจราชการรอบที่ 1/2555 เมื่อ 21-23 มีนาคม 2555 
  เอกสารนำเสนอผู้ตรวจ นพ.ทรงยศ (ตรวจเยี่ยม) เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555 
  เอกสารประกอบการประชุม Datacenter เมื่อวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2554
  [ การบันทึก 21 แฟ้มใน HosxpPCU ] [การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบ OPPP2555]
  เอกสารการบันทึกข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต(GIS)
  [คู่มือการใช้งานระบบ GIS] [ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ ภาครัฐ , เอกชน ]
  เอกสารประกอบการประชุม Datacenter+NCD+EPID เมื่อ 17 พ.ย. 54 (7Mb)
  เอกสารนำเสนอการตรวจราชการสาธารณสุขเขต 18 รอบที่ 2/2554
  แบบ Zip file [เอกสารสรุปผลงาน 18Mb] [Powerpoint 20Mb] [ฟอนต์ที่ใช้]
  ไฟล์เอกสารประกอบ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจจอประสาทตาด้วย Fundus
  Camera [Classification of DR] [เฉลยแบบฝึกหัด]
  เอกสารนำเสนอผู้ตรวจฯรอบที่ 1/2554 [เอกสารสรุปผลงาน 19MB] [Powerpoint 35MB]
  แนวทางการนิเทศเครือข่ายและการจัดทำเอกสารนำเสนอ ปี 2554
  ไฟล์ Powerpoint นำเสนอผู้ตรวจราชการฯ 29 ก.ค.2553 (PPT เวอร์ชั่น 2007)
  [สไลด์บูรณาการ,4Mb] [สไลด์ตรวจปกติ,16Mb] [Font สำหรับ Install ]
  สรุปผลงาน(รูปเล่ม) zip file 7.93Mb
  โปรแกรม Winzip Pro V.12 ,14.0 Mb - ZIP file
สปอร์ตไข้เลือดออก , 2.03 mb -zip file
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการจัดเก็บข้อมูล , 2.56 mb - pdf file

Untitled Document