สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 135 คน
มีรูปประจำตัว 126 คน
อภิวัชร์ จองไพจิตรสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
จุฑาวุฒิ ไทพาณิชย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุทธิวรรณ อร่ามเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรทิพย์ ชนะภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พวงพยอม นาคบาตร  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กรรณิการ์ แซ่ลี้  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ตันติพันธุ์พิพัฒน์ สิริกาญจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พศวีร์ วินันทมาลากูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พงษ์ฤทธิ์ อนุตริยะ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
รุจิดารีย์ แก้ววิเศษรัฐกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจริญพันธุ์ รัติการณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล


Untitled Document