สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11234 ลานกระบือ ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 111 คน
มีรูปประจำตัว 81 คน
ธีมาพร จันทร์ศรี  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ปัญญา ศรีกองหนุน  
เจ้าพนักงานสถิติ
นายธีรวัฒน์ วัดทะโล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
วรรณา บุญประเสริฐ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ธารารัตน์ อ่อนอินทร์  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
รักเกียรติ แย้มสรวล  
พนักงานขับรถยนต์
จเร จันทร์เล็ก  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
วิกานดา เม่นขาว  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
เทียนชัย วัชรพงศ์อนันต์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชวลิต อนุรักษ์แดนไทย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รัตติยา วัตติเสรั  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชวนพิศ น้อยม่วง  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จันทร์เพ็ญ แย้มสรวล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
โสพิศ ปิ่นเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศิวนุช อาภรณ์พานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สิวินีย์ สุวรรณพัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มณชนก พระสุวรรณ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุวรรณี ใจชื้น  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สิริพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมพา แออ่วม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรวรรณ สังคง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร์ทิพย์ ไชยวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนันต์ นาคี  
พนักงานซักรีด ปฏิบัติงาน
จารุณี เจนจบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
รสิตามาแสง มาแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชราภรณ์ ร่มพยอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กมลวรรณ ทองงาม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อารีย์ อุดมวรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรณิการ์ เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อุทุมพร ทองจิตติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุฬารัตน์ โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
มณธิชา จันทร์พงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภครวรรณ วงษ์สวัสดิ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เพ็ญพร คำมา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มะลิวัลย์ โชติน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
พิจิตรา จงแจ้ง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สิริธนันท์ เจริญวิกกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธิดารัตน์ คำบรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธีรพงศ์ ตัญเจิญสุขจิต  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
นางบุญทารัตน์ แสงศรีจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เรณู เจนจบ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วิมลยา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พรรณราย กลิ่นรุ่ง  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติงาน
ทับทิม อินจันทร์  
เจ้าพนักงานธุรการ
เกวลิน นกผึ้ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ดลนภัส ป่วนสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กานดา วัชรพงศ์อนันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
อุษา อ่อนนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มีชัย พัชนี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
วรุฒ คงเพชรดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรกานต์ ฉิมมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รอน จันคง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รัตนา เรืองโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิสรา รวบรัด  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
ศรัณญา ทิพย์ศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรเดช พุฒตาลดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ลัดดา นวลทิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกเนตร สอนสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัทราภรณ์ มีศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุสิริ อาจสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิวาพร พิมพ์ประเสริฐ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทรงชัย สุมทรัพย์  
พนักงานขับรถยนต์
จตุพร เหลี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นีรนุช เพ็งนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รชต กุญชรชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิชัย แปงเครือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ศิญารัตน์ เสตะจันทน์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
วรรณา รัตนพรพิรุฬห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รอดกสิกรรม จันทร์จิรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภาวิณี นกทอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
กฤษณะ ปิติภากร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ทัตต์ดนัย สุวรรณคนธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิภาดา ผดุงพันธ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ณัฎฐนิชา ครุฑพาหะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวัฒน์ สุขขี  
เภสัชกร ชำนาญการ
ยุวดี ศรีโสภา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วิทยา ส่งล่า  
พนักงานขับรถยนต์
คณิตา หมอกเฆ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชราภรณ์ บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข
จิราวรรณ เกษแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุจิตรา ทับทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ครรชิต สุริโย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ศศิกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ดวงพร ผดุงพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จักรพันธ์ จงวัฒนะคงคา  
นักวิชาการสาธารณสุข
สมนึก ประหยัด  
คนงาน ปฏิบัติงาน
เรือศรีจันทร์ กนกวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภูนรินทร์ ชุมสายณอยุธยา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ขนิษฐา แก้วเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มัลลิกา ชำนาญเสือ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ธิญาดา มทำมา  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชลธิชา คำประคอง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
จุรีพร แสงเขียวรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศศิภา พิมพ์สอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุทธิ์ บุญโท  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วันทนีย์ นามจิต  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กานดา ทองรักษ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พรพรรณ จันมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เสถียร เกิดพันธ์  
ลูกมือช่าง
สรารัตน์ หอมแก่นจันทร์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สราวุธ สุรเดช  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
เหมณิชากร หนองหลวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิชญ์ หรรษาศิริพจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐกิตติ์ ทับโต  
พนักงานพิมพ์ดีด
ยุพิน จุลพันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
รัตนา พรมบุตร  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธนวิทย์ แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน


Untitled Document