สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 82 คน
มีรูปประจำตัว 55 คน
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
คริษฐา ธารีกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นสจิราภรณ์ ศรีม่วงวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
วาสนา กลิ่นชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ประภัสสร พรหมเมตตา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วริษา วงค์เวียน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายศรัญญู มีเเสง  
นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ปฏิบัติการ
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
สุพิชญา ไม้หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิไล แสนยาเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อนุศักดิ์ จันทร์เที่ยง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุจินดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิริกรณ์ ทิพย์กาวิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรรณิภา เอี่ยมบาง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พิชญาภา พันทองหล่อ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อดิศักดิ์ บุปผาพ่วง  
นายแพทย์ ชำนาญการ
กรรณิการ์ ตลับทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิภารัตน์ สาคำ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สระแก้ว ศิริกานต์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document