เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.30 น.

 

1.
ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณูโลก
ดาวน์โหลด
2.
แบบฟอร์มที่ 1 เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ดาวน์โหลด
3.
แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ดาวน์โหลด
4.
แบบฟอร์มที่ 4 การแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ดาวน์โหลด
5.
แบบฟอร์มที่ 5 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ดาวน์โหลด
6.
Self-Assessment Questionnaire
ดาวน์โหลด
7.

แบบฟอร์ม 6 การจัดลำดับโอกาสในการปรับปรุง

ดาวน์โหลด
8.
ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ดาวน์โหลด
9.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด
10.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
11.
ตารางจุดอ่อน NK 3 อันดับ
ดาวน์โหลด
12.
PMQA Template
ดาวน์โหลด
13.
action plan เอกสารรายละเอียดประกอบ one page V2 สป.
ดาวน์โหลด
14.

การดำเนินการที่โดดเด่นรายหมวด AR-CAT

ดาวน์โหลด
15.
แบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด7
ดาวน์โหลด
16.
แบบฟอร์ม 7
ดาวน์โหลด
17.
แผนพัฒนา PMQA 60 สสจ.
ดาวน์โหลด
18.
ลักษณะสำคัญขององค์การ สป.สธ.
ดาวน์โหลด
19.
สรุปรายการงาน
ดาวน์โหลด
20.
แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญองค์การแบบเต็ม
ดาวน์โหลด
21.
แบบฟอร์ม 5 การสรุปจุดแข็งและจุดอ่อน
ดาวน์โหลด
22.
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ดาวน์โหลด
23.

แบบฟอร์ม 5 การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

ดาวน์โหลด
24.
QR Code
ดาวน์โหลด
25.
ชี้แจง PMQA
ดาวน์โหลด
26.
แบบฟอร์มลักษณะสำคัญขององค์การแบบย่อ
ดาวน์โหลด
27.
Self-Assessment Questionnaire
ดาวน์โหลด